Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

V. Первинні організації Профспілки

V. Первинні організації Профспілки

56. Первинна організація Профспілки створюється на добровільних засадах в Закладах охорони здоров’я; Навчальних закладах за наявності не менше 3-х осіб, які є членами Профспілки, або виявили бажання вступити до неї та утворити первинну профспілкову організацію.

Питання про створення первинної профспілкової організації і входження її до Профспілки вирішується установчими зборами членів Профспілки з наступним повідомленням вищестоящого Виборного органу.

Якщо в трудових колективах є менше трьох членів Профспілки, то вони за рішенням вищестоящого Виборного органу входять до складу найближчої за розташуванням організації Профспілки.

Первинна профспілкова організація може здійснювати свою діяльність і без набуття статусу юридичної особи.

57. У Навчальних закладах можуть створюватись як самостійні первинні профспілкові організації – працівників та студентів, так і первинна профспілкова організація, що їх об’єднує.

58. Первинна профспілкова організація визначає свою організаційну структуру рішенням зборів (конференції) або профспілкового комітету.

59. Для організації поточної роботи на профспілкових зборах (конференції) обираються:

- у профгрупі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг);      

- у первинній профспілковій організації – профспілковий комітет і ревізійна комісія, а за наявності в організації менше 15 членів Профспілки – профорганізатор.

60. Повноваження Виборних органів первинної профспілкової організації, профорганізатора визначаються цим  Статутом.

Порядок роботи первинної профспілкової організації, повноваження профспілкової групи та профгрупорга визначається Положенням про первинну профспілкову організацію Профспілки, яке затверджується Центральним комітетом Профспілки.

61. Об’єднана організація Профспілки утворюється рішенням установчих зборів (конференції) первинних профспілкових організацій або за їх пропозицією рішенням вищестоящого Виборного органу.

62. Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференції) членів Профспілки, які скликаються за потреби, але не рідше одного разу  на рік.

         63.  Збори (конференція) скликаються:

         1. Профспілковим комітетом:

          - за власною ініціативою;

         - на письмову вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які перебувають на обліку в первинній організації Профспілки;

         - на вимогу Ревізійної комісії, згідно із її рішенням.

         2. Головою первинної профспілкової організації у разі, якщо у складі профспілкового комітету залишилось менше половини його членів.

         3. За рішенням вищестоящого Виборного органу.

            Квоту представництва від структурних ланок первинної профспілкової організації для проведення конференції визначає ініціатор скликання конференції.

64. Первинна профспілкова організація з метою виконання статутних завдань здійснює свої повноваження у межах наданих їй законом та цим Статутом.

65. Повноваження зборів (конференції) первинної профспілкової організації:

1) визначають внутрішню структуру своєї організації, формують Виборні органи;

2) щорічно заслуховують звіти профспілкового комітету і ревізійної комісії;

3) при формуванні виборних органів Профспілки шляхом прямого делегування обирає своїх представників у ці органи з правом їх заміни;

4) обирають голову первинної профспілкової організації та профспілковий комітет терміном на п’ять років.

За рішенням зборів (конференції), голова первинної профспілкової організації може обиратися профспілковим комітетом із його складу;

5) затверджують напрями і порядок використання коштів первинної профспілкової організації;

6) затверджують, залежно від своїх фінансових можливостей, посади найманих працівників;

7) заслуховують звіти роботодавця з питань виконання положень колективного договору, дотримання норм трудового законодавства;

8) приймають рішення про делегування до вищестоящої організації Профспілки власних повноважень;

9) приймають рішення про ліквідацію первинної організації Профспілки відповідно до законодавства України;

10) вирішують інші питання, пов’язані з виконанням статутних завдань Профспілки.

Збори (конференція) можуть приймати рішення про делегування окремих повноважень профспілковому комітету.

66. Повноваження профспілкового комітету, профорганізатора первинної організації:

1) організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів (конференції) та вищестоящих Виборних органів;

2) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

3) спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду норм праці;

4) разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників Закладів охорони здоров’я, Навчальних закладів, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

5) спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

6) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку Закладу охорони здоров’я, Навчального закладу, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

7) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

8) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу охорони здоров’я, Навчального закладу;

9) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

10) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником Закладу охорони здоров’я, Навчального закладу, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;

11) дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;

12) бере участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці Закладу охорони здоров’я, Навчального закладу, здійснює контроль за відшкодуванням відповідним державним фондом страхових виплат потерпілому на виробництві або при виконанні працівником трудових обов’язків, при професійному захворюванні тощо згідно з чинним законодавством;

13) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням в Закладі охорони здоров’я, Навчальному закладі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;  

14) здійснює контроль за поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

15) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам – членам Профспілки, які до виходу на пенсію працювали в Закладі охорони здоров’я, Навчальному закладі, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі Статутом  Закладу охорони здоров’я, Навчального закладу та колективним договором;

16) через своїх представників у комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

17) укладає договір з роботодавцем щодо перерахування роботодавцем щомісячно і безоплатно на рахунок Профспілки членських профспілкових внесків із заробітної плати працівників відповідно до їх письмових заяв;

18) сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури і спорту, туризму;

20) проводить збори, мітинги, демонстрації, страйки, інші заходи, спрямовані на захист інтересів членів Профспілки;

21) розглядає заяви і скарги членів Профспілки, представляє і захищає їх інтереси у вирішенні трудових спорів з роботодавцем, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових органах;

22) звільняє голову первинної профспілкової організації за власним бажанням, а також з інших підстав, передбачених трудовим законодавством.

У разі дострокового припинення повноважень голови первинної профспілкової організації, голова може обиратися профспілковим комітетом із його складу на термін дії повноважень профкому. У цьому випадку профспілковий комітет може приймати рішення щодо проведення довиборів нового члена профкому;

23) визначає умови оплати праці найманих працівників, встановлює розміри доплат незвільненим профспілковим працівникам.

Засідання профкому проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

67. Профспілковий комітет контролює надходження членських профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному розмірі відрахування від профспілкових внесків до вищестоящих Виборних органів у встановленому розмірі, здійснює облік членів Профспілки, веде профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищестоящим Виборним органам та відповідно до законодавства - іншим органам, забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів профспілкової організації та формування архіву, проводить навчання профспілкового активу.

                   68. Голова первинної профспілкової організації:

         1. Організовує виконання рішень профкому, Зборів (конференції), вищестоящих Виборних органів.

         2. Без доручення представляє інтереси первинної профспілкової організації у взаємовідносинах профкому з іншими органами та організаціями.

         3. Скликає, відкриває та головує на засіданні профкому, відкриває збори (конференцію) первинної профспілкової організації, організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань, підписує прийняті рішення та протоколи засідань.

         4. Підписує колективний договір, стороною якого є первинна профспілкова організація, та організовує контроль за його виконанням.

         5. Підписує договори (угоди) з роботодавцем, юридичними та фізичними особами з питань, віднесених до компетенції первинної профспілкової організації.

         6. Підписує звернення, пропозиції, подання, листи до роботодавця, місцевих органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб з питань, пов’язаних зі здійсненням повноважень первинної профспілкової організації.

                   7. Приймає на роботу працівників виконавчого апарату профкому, визначає коло їх обов’язків, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення, звільняє з роботи з підстав і в порядку, передбачених законодавством України.

         8. Визначає умови та розміри оплати праці працівників виконавчого апарату профкому відповідно до Положення, затвердженого Президією Профспілки.

         9. Виконує функції розпорядника коштів первинної організації, забезпечує облік та відповідну фінансову звітність. Має право першого підпису на профспілкових фінансових документах. Щороку звітує про витрачання коштів згідно із затвердженим Зборами (конференцією) кошторисом.

         10. Дає доручення членам профкому щодо підготовки документів, інформацій до засідання профкому.

                   11. Організує ведення діловодства первинної профспілкової організації, своєчасне оформлення протоколів, рішень, інших документів, складання та надання у відповідні органи статистичної звітності.

         12. Організовує упорядкування та передачу в архів документів первинної профспілкової організації.

         13. Веде особистий прийом членів Профспілки та організовує їх прийом членами профкому.

         14. Здійснює контроль за надходженням профспілкових внесків та забезпечує своєчасне та в повному обсязі перерахування коштів вищестоящим  Виборним органам.

         15. Організовує навчання профспілкових працівників та профспілкового активу.

         16. Визначає функціональні обов’язки заступника (заступників) голови та працівників виконавчого апарату профкому.

         17. Здійснює інші повноваження, не віднесені до виключної компетенції профкому.

         Голова первинної профспілкової організації приймає рішення з питань, віднесених до його компетенції, одноосібно шляхом оформлення розпорядження.

69. У разі призначення голови первинної організації Профспілки керівником юридичної особи, працівниками якої є члени Профспілки, його повноваження, як члена виборного органу первинної профспілкової організації, припиняються.

70. У профспілковій організації з чисельністю членів Профспілки менше 15 осіб повноваження профкому виконує профорганізатор.

71. Рішення профспілкового комітету, прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищестоящих Виборних органів, норм законодавства, скасовуються профкомом за власною ініціативою або за рішенням вищестоящих  Виборних органів чи ревізійної комісії.

72. Вищестоящий Виборний орган територіальної організації Профспілки може прийняти рішення про припинення діяльності первинної профспілкової організації як організаційної структури у випадках:

1) невиконання вимог Статуту, рішень вищестоящих Виборних органів, проведення роботи по розколу єдності Профспілки;

2) в разі неперерахування протягом трьох місяців до вищестоящого Виборного органу без поважних причин встановлених цим Статутом відрахувань від профспілкових внесків;

3) розпуску первинної профспілкової організації.

73. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням зборів (конференції) та за рішенням суду:

1) рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається зборами (конференцією) відповідно до цього Статуту.

При цьому первинна профспілкова організація повинна завчасно, але не менш ніж за 2 місяці до зборів (конференції), повідомити відповідний вищестоящий Виборний орган;

2) у зборах (конференціях), на яких розглядається питання щодо ліквідації первинної профспілкової організації, обов’язковою є участь представника вищестоящого Виборного органу;

3) ліквідація первинної профспілкової організації здійснюється відповідно до законодавства;

4) одночасно з рішенням про ліквідацію приймається рішення про передачу профспілкового майна та коштів первинної профспілкової організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, вищестоящій організації;

5) кошти та майно, що залишилися після ліквідації, не підлягають розподілу між членами Профспілки;

6) усі документи ліквідованої первинної організації передаються до територіальної організації Профспілки або здаються до архіву.

 

 

Приймальня


Новини

18.06.21
Вітаємо з Днем медичного працівника!
12.05.21
ЗВЕРНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
12.05.21
12 ТРАВНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
07.05.21
Привітання з Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги у Другій світовій війні
усі новини

Календар подій

Попередні July - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627293031 

Фотодокументи