Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

VI. Територіальні організації Профспілки

VІ. Територіальні організації Профспілки

74. Територіальні організації Профспілки (республіканська, обласні, Київська, Севастопольська міські, районні, міські) утворюються на установчих зборах (конференціях) представників первинних профспілкових організацій за рішеннями їх виборних органів.

75. Територіальні організації Профспілки представляють і захищають трудові, соціально-економічні права й інтереси членів Профспілки на відповідному рівні в органах державної влади, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, здійснюють координацію дій профспілкових організацій, що входять до їх складу, спрямованих на реалізацію Профспілкою своєї мети і завдань.

76. Повноваження територіальних організацій Профспілки визначаються цим Статутом.

Порядок та організація діяльності територіальних організацій Профспілки визначаються Положенням про територіальні організації, яке затверджуються Центральним комітетом Профспілки.

77. В районах, містах, на конференціях обираються або формуються на засадах прямого делегування районні, міські комітети (ради), об’єднані профкоми, а також ревізійні комісії.

В АР Крим, областях, місті Севастополі на конференціях обираються (або формуються шляхом прямого делегування) республіканський, обласні, Севастопольський міський комітети (ради), місті Києві - Київська міська рада, а також ревізійні комісії.

78. Конференції територіальних  організацій Профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років за рішенням комітету (ради) відповідної територіальної організації Профспілки.

79. Повноваження конференції республіканської, обласних, міських - міст Києва та Севастополя, міських, районних організації Профспілки:

         1) Визначає основні напрями діяльності відповідної територіальної організації.

2) координує діяльність організацій Профспілки на виконання статутних завдань та рішень З’їзду;

3) приймає постанови, звернення, заяви з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, прав профспілкових організацій;

4) заслуховує звіт про діяльність Ревізійної комісії та затверджує його;     5) заслуховує повідомлення Мандатної комісії, приймає відповідні рішення;

6) затверджує (формує) персональний склад Виборного органу та Президії;

7) обирає голову територіальної організації Профспілки терміном на п’ять років;

8) заслуховує звіт про роботу виборних органів організації Профспілки;

         9) Обирає делегатів на з’їзд Профспілки, на конференції територіального профспілкового об’єднання, до складу якого входить організація та на конференцію вищестоящої організації Профспілки;>

10) забезпечує координацію і єдність дій профспілкових організацій;

11) здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету організації Профспілки;

12) приймає рішення щодо створення соціальних фондів, кредитних спілок;

13) вирішує інші питання статутної діяльності територіальних організації Профспілки.

Конференція має право делегувати окремі повноваження комітету (раді)  територіальної організації відповідного рівня.

У період між конференціями виборним органом територіальної організації Профспілки є комітет (рада) відповідного рівня. Кількісний склад комітету (ради) визначається конференцією, до складу комітету (ради) входить за посадою голова відповідної територіальної організації.

Засідання комітету (ради) проводяться в міру необхідності, але не рідше

одного разу на рік.

80. Повноваження комітету (ради)  територіальної організації Профспілки:

1) представляє і захищає інтереси членів Профспілки, організацій, що входять до її складу,  у відповідних органах державної влади, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, у взаємовідносинах з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, громадськими об’єднаннями;

2) забезпечує координацію і єдність дій первинних організацій, надає їм методичну, організаційну і юридичну допомогу та підтримку, контролює виконання положень Статуту Профспілки, рішень вищестоящих Виборних органів;

3) веде переговори і укладає угоди (договори) з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, бере участь в підготовці і контролі за реалізацією регіональних угод (договорів), соціальних програм, домагається включенням до них пільг і гарантій працівникам Закладів охорони здоров’я, Навчальних закладів;

4) координує роботу профспілкових комітетів по укладанню колективних договорів і угод згідно з законом та іншими нормативно-правовими актами України;

5) відповідно до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням в регіоні трудового законодавства, інших нормативних актів, що стосуються питань оплати праці, зайнятості, зміни форм власності, надання комунальних послуг, надання житла медичним працівникам, відповідних пільг і компенсацій, допомоги малозабезпеченим та інше, вносить пропозиції та висуває вимоги до органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування щодо припинення дії та скасування актів чи рішень, прийнятих з порушенням чинного законодавства, в разі необхідності -  захищає права та інтереси членів Профспілки в судових органах;

6) організує і проводить мітинги, походи, демонстрації, інші акції в установленому законом порядку;

7) взаємодіє з депутатськими групами, комісіями в питаннях прийняття і реалізації законів, інших актів і рішень, що стосуються пріоритетного розвитку охорони здоров’я, її фінансового і матеріального забезпечення, трудових, професійних, соціальних прав і гарантій працівників галузі;

8) затверджує бюджет відповідної організації Профспілки та контролює його виконання, може створювати фонди, кредитні спілки;     

9) сприяє розвитку фізкультури, спорту, туризму, самодіяльної художньої і технічної творчості;

10) проводить навчання профспілкового активу, узагальнює і поширює кращий досвід профспілкової роботи.

         81. Засідання Комітету (ради) скликається головою територіальної організації Профспілки за власною ініціативою; на вимогу третини організацій Профспілки, які вона об’єднує; за рішенням вищестоящого Виборного органу Профспілки.

         Про дату проведення засідання Комітету та проект порядку денного члени Комітету повідомляються не пізніше як за п'ятнадцять календарних днів до запланованої дати його проведення.

         Відкриває засідання Комітету голова територіальної організації Профспілки, а за його відсутності - заступник голови або інший член Комітету, уповноважений на це головою територіальної організації.

         В роботі Комітету з правом дорадчого голосу може брати участь голова Ревізійної комісії територіальної організації Профспілки.

         Рішення Комітету приймаються у вигляді постанови.

82. У період між засіданнями комітетів (рад) Виборним органом територіальних організацій є Президія.

До складу Президії входить за посадою голова відповідної територіальної

організації. Кількісний склад Президії визначається відповідним Виборним органом.

Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

83. Повноваження Президії територіальної організації  Профспілки:

1) розглядає питання профспілкової діяльності, здійснює керівництво постійними і тимчасовими комісіями Виборного органу;

2) заслуховує звіти про роботу профспілкових організацій, які входять до складу відповідної територіальної організації;

3) заслуховує інформацію та звіти керівників Закладів охорони здоров’я, Навчальних закладів щодо виконання угод (договорів), дотримання трудового законодавства України, приймає відповідні рішення;

4) забезпечує підготовку і проведення засідань Виборних органів;

5) встановлює граничну чисельність працівників виконавчих апаратів, затверджує їх структуру;

6) звільняє голову територіальної організації за власним бажанням, а також з інших підстав, передбачених трудовим законодавством. У цьому випадку голова територіальної організації обирається на термін дії повноважень комітету (ради);

7) у межах кошторису приймає рішення про преміювання профактиву і керівників профспілкових організацій, надання членам Профспілки профспілкової виплати, виділення коштів на проведення культурно-масової і фінансово-господарської діяльності, придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок;

8) здійснює оперативне керівництво та організацію звітів і виборів Виборних органів, колдоговірної кампанії.

9) виконує інші повноваження, що випливають із завдань Профспілки.

84. Територіальну організацію Профспілки очолює голова, який, як правило, має повну вищу медичну освіту за напрямком підготовки - медицина  та досвід профспілкової роботи в Виборних органах організації Профспілки не менше трьох років.

85. Повноваження голови територіальної організації Профспілки:

1) здійснює керівництво територіальною організацією Профспілки;

2) очолює Виборний орган організації та його Президію за посадою;

3) організовує виконання рішень виборних органів;

  4) представляє без довіреності організацію Профспілки в органах державної влади, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, в організаціях роботодавців, їх об’єднаннях, в інших громадських об’єднаннях;

         5) організовує роботу виконавчого апарату, несе відповідальність за його роботу, приймає та звільняє працівників відповідно до трудового законодавства. Укладає колективний договір відповідно до законодавства України;

6) бере участь у колективних переговорах щодо укладення регіональних галузевих угод (договорів), підписує їх, організовує контроль за виконанням угод (договорів);

7) організовує проведення перевірок в первинних, міських, районних, об’єднаних організаціях Профспілки щодо виконання статутних завдань та рішень вищестоящих виборних органів;

8) забезпечує надання членам Профспілки безоплатної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом;

9) підписує рішення Виборного органу територіальної організації та його Президії, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищестоящих Виборних органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву; 

10) розпоряджається коштами територіальної організації в межах асигнувань, передбачених бюджетом;

11) укладає цивільно-правові та господарські договори, організує контроль за їх виконанням, видає довіреності;

12) виконує інші функції, що випливають із завдань Профспілки;

         86. Територіальна організація Профспілки припиняється у зв’язку з ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском), а також у результаті передачі свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ).

         Рішення про припинення територіальної організації Профспілки приймається конференцією відповідної територіальної організації, якщо за нього проголосує не менше 3/4 делегатів, за наявності кворуму.

                   У випадку ліквідації територіальної організації її майно та кошти, що залишились після виплати заробітної плати, компенсації працівникам виконавчого апарату і задоволення вимог кредиторів, відповідно до законодавства переходять у власність до вищестоящої організації.

         Ліквідація територіальної організації як юридичної особи здійснюється відповідно до законодавства України.

         Ліквідація територіальної організації Профспілки не тягне за собою припинення первинних організацій Профспілки, які входили до її складу.

 

 

Приймальня


Новини

18.06.21
Вітаємо з Днем медичного працівника!
12.05.21
ЗВЕРНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
12.05.21
12 ТРАВНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
07.05.21
Привітання з Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги у Другій світовій війні
усі новини

Календар подій

Попередні July - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627293031 

Фотодокументи