Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

VІІ. Виборні органи Профспілки

VІІ. Виборні органи Профспілки

87. Вищим органом Профспілки є з’їзд, який скликається Центральним комітетом Профспілки один раз на п’ять  років.

         Про скликання й порядок денний з’їзду оголошується не пізніш як за  2 місяці до його відкриття.

         Норма представництва, порядок і терміни виборів делегатів на з’їзд визначаються Центральним комітетом Профспілки.

Делегатами з’їзду за посадами є голова Профспілки, його заступник, голови республіканської, обласних, Київської, Севастопольської міських організацій Профспілки, голова Ревізійної комісії Профспілки, голова Молодіжної ради Профспілки.

88. Позачерговий з’їзд Профспілки скликається Центральним комітетом Профспілки за його ініціативою або на вимогу не менш як третини обласних організацій Профспілки за рішеннями їх виборних органів.

         Рішення Центрального комітету Профспілки про скликання й порядок денний позачергового з’їзду оголошується не пізніш як за місяць до його відкриття.

89. Повноваження З’їзду Профспілки:

1) визначає завдання, стратегію і тактику дій Профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

2) заслуховує звіт про роботу Центрального комітету, дає оцінку його діяльності;

3) заслуховує звіт Ревізійної комісії та затверджує його;

4) вносить зміни до Статуту Профспілки;

5) заслуховує повідомлення Мандатної комісії, приймає відповідні рішення;

6) затверджує порядок денний та регламент з’їзду;

7) формує Центральний комітет Профспілки шляхом затвердження персонального складу делегованих (територіальними організаціями Профспілки) до його складу членів;

8) обирає терміном на п’ять років та звільняє Голову Профспілки;

9) визначає повноваження Виборних органів щодо розпорядження майном Профспілки, вирішує питання про використання коштів і майна при реорганізації або ліквідації Профспілки;

10) затверджує положення про Ревізійну та Мандатну комісії, обирає голову Ревізійної і Мандатної комісій та їх персональний склад;

11) приймає рішення про перейменування Профспілки, її реорганізацію або ліквідацію (припинення);

12) приймає рішення з приводу звернень, апеляцій організацій Профспілки до з’їзду;

13) розглядає інші питання статутної діяльності Профспілки.

90. З’їзд може делегувати окремі свої повноваження Центральному комітету Профспілки.

91. У період між з’їздами вищим Виборним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки, який обирається або формується з’їздом з числа представників, делегованих від республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки за принципом рівного представництва – по  1 особі від кожної організації, з терміном повноважень 5 років.

До складу Центрального комітету Профспілки входять за посадами голова Профспілки, його заступник, голови республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки, голова Молодіжної ради Профспілки.

         Центральний комітет набуває своїх статутних повноважень з моменту прийняття з’їздом рішення про обрання/формування Центрального комітету і здійснює  свої повноваження до обрання/формування нового складу Центрального комітету.

 92. Засідання Центрального комітету Профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

93. Повноваження Центрального комітету Профспілки:

         1) визначає позицію, тактику дій Профспілки, її організацій щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки на поточний період;

         2) організовує роботу на виконання статутних положень, рішень з’їзду;

         3) приймає рішення про скликання з’їзду Профспілки, затверджує дату його проведення, проект порядку денного, попередньо розглядає документи, що виносяться на розгляд з’їзду;

         4) звітує про свою діяльність перед з’їздом;

         5) визначає кількісний склад та обирає (формує) персональний склад Президії Профспілки;

         6) приймає рішення про утворення постійних і тимчасових комісій, затверджує положення про них, формує персональний склад;

         7) заслуховує інформації про роботу Президії і постійних комісій Центрального комітету;

8) заслуховує інформації керівників організацій Профспілки про виконання ними рішень Виборних органів Профспілки;

         9) проводить переговори та укладає галузеву угоду, здійснює контроль за її виконанням, приймає інші  рішення відповідно до законодавства;

10) приймає рішення про вступ Профспілки до всеукраїнських і міжнародних профспілкових організацій та про вихід з них, укладення з профспілками та профоб’єднаннями договорів (угод) про співпрацю. Обирає делегатів на з’їзди, конгреси цих організацій та представників Профспілки до їх виборних органів;

11) у період між з’їздами вносить зміни до Статуту Профспілки з метою

приведення його у відповідність із законодавством;

         12) приймає заяви і звернення до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

         13) організовує поточну діяльність Профспілки, координує роботу первинних, об’єднаних, територіальних організацій Профспілки;

         14) затверджує положення, рекомендації, інструкції та інші нормативні документи, що регулюють діяльність Профспілки та її організацій;

         15) розглядає і затверджує бюджет Профспілки, кошторис Центрального комітету та звіт про його виконання, визначає порядок перерахування внесків на забезпечення статутної діяльності Профспілки;

         16) визначає основні принципи й порядок управління майном Профспілки та його використання, затверджує відповідні положення;

         17) приймає рішення про створення юридичних осіб, навчальних, оздоровчих закладів, кредитних спілок відповідно до законодавства України;

         18) приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки, організовує проведення відповідних заходів, ініціює виникнення колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, передбачених законодавством;

         19) скасовує прийняті Президією рішення, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки, рішенням її Виборних органів;

20) здійснює заходи щодо надання первинним, територіальним організаціям Профспілки методичної, інформаційної, правової та іншої допомоги;

21) затверджує символіку Профспілки;

22) встановлює відзнаки Профспілки, затверджує положення про них;

         23) здійснює інші повноваження за рішеннями з’їзду.

94. Центральний комітет Профспілки може делегувати окремі свої повноваження Президії, Голові Профспілки, крім повноважень, делегованих йому з’їздом.

95. Для виконання своїх статутних завдань Центральний комітет утворює постійні та тимчасові комісії.

96. У період між засіданнями Центрального комітету Профспілки поточну роботу проводить Президія, яка підзвітна та підконтрольна Центральному комітетові.

До складу Президії за посадою входять Голова Профспілки, його заступник, голови республіканської, обласних, Київської та Севастопольської

міських організацій Профспілки.

97. Засідання Президії проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал за рішенням Голови Профспілки за власною ініціативою або на вимогу не менш як однієї третини членів Президії.

98. Повноваження Президії Профспілки:

1) організовує діяльність Профспілки в період між засіданнями

Центрального комітету, координує роботу організацій Профспілки, спрямовану на виконання цього Статуту, рішень з’їзду, Центрального комітету Профспілки;

         2) скликає засідання Центрального комітету, вносить пропозиції щодо дати його проведення і порядку денного;

3) вносить пропозиції для розгляду Центральним комітетом, з’їздом Профспілки;

         4) визначає основні положення та порядок укладення галузевої угоди, інших угод (договорів), дає доручення щодо їх підписання та заслуховує інформацію про їх виконання;

         5) веде господарську й фінансову діяльність, розпоряджається коштами Профспілки відповідно до затвердженого кошторису;

         6) контролює своєчасність і повноту надходження відрахувань від членських внесків до Профспілки;

         7) приймає рішення щодо списання, передачі, перерозподілу, обміну, здачі в оренду, реалізації профспілкового майна;

  8) скасовує розпорядження Голови Профспілки, рішення Виборних органів нижчестоящих організацій Профспілки, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки, рішенням вищестоящих Виборних органів;  

9) організовує і проводить навчання, підготовку, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;

10) за поданням Голови Профспілки розглядає і затверджує граничну чисельність та структуру виконавчого апарату Профспілки у межах бюджетних асигнувань;

         11) приймає рішення щодо нагородження відзнаками членів Профспілки, подає клопотання про нагородження членів Профспілки державними нагородами і присвоєння їм почесних звань, нагородження відзнаками профоб’єднань, до складу яких входить Профспілка;

         12) затверджує зразки печаток, штампів, бланків Профспілки;

13) організовує облік організацій Профспілки;

         14) приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства;

         15) приймає звернення і заяви до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

         16) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з’їзду або Центрального комітету Профспілки.

99. Вищою посадовою особою Профспілки є Голова Профспілки, який, як правило, має повну вищу медичну освіту за напрямком підготовки - медицина та досвід профспілкової роботи в Виборних органах Профспілки, організації Профспілки не менше п’яти років.

100. Голова Профспілки обирається з’їздом терміном на п’ять років та є

підзвітний з’їзду, а в період між з’їздами – Центральному комітетові, Президії.          101. Повноваження Голови Профспілки:

1) організовує діяльність Профспілки на виконання програмних завдань, Статуту Профспілки, рішень з’їздів, Центрального комітету та Президії;

  2) представляє Профспілку без довіреності в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, судових органах, організацій роботодавців, їх об’єднаннях, міжнародних та інших громадських об’єднаннях;

         3) у разі необхідності звертається до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

         4) скликає Президію, Центральний комітет Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів на з’їзд, засідання Центрального комітету і Президії Профспілки;

         5) головує на засіданнях виборних органів, підписує їх рішення;

                6) організовує роботу виконавчого апарату Профспілки, приймає та звільняє працівників відповідно до трудового законодавства, визначає функціональні обов’язки працівників та несе відповідальність за ефективність роботи виконавчого апарату Профспілки. Укладає колективний договір відповідно до законодавства України;

         7) розпоряджається коштами Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та кошторисами;

         8) здійснює контроль за використанням майна Профспілки, діяльністю підприємств, установ і організацій, створених Профспілкою, вносить пропозиції Президії щодо призначення та звільнення їх керівників;

                9) за рішенням Президії укладає господарські угоди щодо відчуження майна Профспілки чи його придбання, передачі в заставу та довгострокову оренду. Укладає цивільно-правові та господарські договори, організовує контроль за їх виконанням, видає довіреності;

         10) веде особистий прийом членів Профспілки;

         11) розглядає заяви та скарги членів Профспілки і приймає відповідні рішення;

         12) у межах своїх повноважень видає розпорядження;

         13) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з’їзду, Центрального комітету або Президії.

102. За відсутності Голови Профспілки, його функції виконує заступник голови Профспілки або інша уповноважена особа, яку визначає Президія.  

103. Звільнення Голови Профспілки у зв’язку із закінченням термінів повноважень, за порушення норм Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов’язків здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням З’їзду.

            Звільнення Голови Профспілки за власним бажанням, з інших підстав, передбачених трудовим законодавством здійснюється за рішенням Президії.

У цих випадках вибори Голови Профспілки проводяться Центральним комітетом на строк до наступного З’їзду.

 

 

Приймальня


Новини

18.06.21
Вітаємо з Днем медичного працівника!
12.05.21
ЗВЕРНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
12.05.21
12 ТРАВНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
07.05.21
Привітання з Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги у Другій світовій війні
усі новини

Календар подій

Попередні July - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627293031 

Фотодокументи