Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ПОЛОЖЕННЯ про об’єднану організацію Профспілки

І. Загальні положення

1.1.  В юридичних особах,  які створюються згідно із законодавством, за ініціативою первинних профспілкових організацій або вищого за рівнем органу Профспілки можуть утворюватися об’єднані організації Профспілки (пп.1 п.36).

1.2.  Рішення про створення об’єднаної організації Профспілки приймається за погодженням  з профспілковим органом вищого рівня установчими зборами (конференцією) членів профспілки первинних профспілкових організацій  або за їх пропозицією рішенням вищестоящого профспілкового органу (п. 58 Статуту Профспілки).

1.3.  Для підготовки проведення установчих зборів (конференції) може утворюватися організаційний комітет із представників первинних профспілкових організацій.

1.4.  Якщо організаційний комітет не створюється, то його функції виконує виборний орган територіальної організації Профспілки.

1.5.  Виборний орган об’єднаної організації Профспілки надсилає виборному органу територіальної організації Профспілки інформацію про створення об’єднаної організації Профспілки і клопотання про включення її до реєстру Профспілки. До листа додається рішення установчих зборів (конференції) про створення об’єднаної організації Профспілки та про входження до Профспілки, відомості про чисельність та структуру об’єднаної організації Профспілки.

 

1.6.  Виборний орган територіальної організації Профспілки розглядає питання про включення об’єднаної профспілкової організації до переліку організацій Профспілки, а також до складу територіальної організації Профспілки  і приймає відповідне рішення.

Виборний орган територіальної організації Профспілки повідомляє про прийняте рішення виборний орган об’єднаної організації Профспілки.

1.7.  Об’єднана організація Профспілки повідомляє про своє утворення і належність до Профспілки відповідний територіальний орган юстиції (легалізуючий орган) та надсилає повідомлення роботодавцю з зазначенням переліку первинних профспілкових організацій структурних одиниць об’єднання.

1.8.  Об’єднана організація Профспілки керується в свій діяльності Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, іншими законодавчими актами України, Статутом Профспілки, рішеннями профспілкових органів, цим Положенням.

1.9. Об’єднана організація Профспілки:

- незалежна у своїй діяльності від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців і їх об’єднань, політичних партій, громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна;

- будує відносини з ними на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів;

- самостійно визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень вищих за рівнем профспілкових органів.

 

2.       Органи об’єднаної організації Профспілки

 

2.1.  Вищим органом об’єднаної організації Профспілки є профспілкові збори (конференція), які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце проведення зборів (конференції) та порядок денний члени профспілки повідомляються об’єднаним профспілковим комітетом не пізніш як за 10 днів до зборів (конференції) або в інший термін, установлений Статутом Профспілки.

2.2.  Профспілкові збори (конференція) скликаються об’єднаним профспілковим комітетом за його ініціативою або на вимогу не менш як третини членів профспілки чи половини профкомів первинних профорганізацій, які об’єднуються профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за рівнем органу Профспілки.

2.3.  Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється об’єднаним профспілковим комітетом.

2.4.  Профспілкові збори об’єднаної організації Профспілки  вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більш як половина членів профспілки, об’єднуваних організацією.

Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин делегатів, обраних відповідно до норми представництва.

2.5.  Рішення профспілкових зборів (конференції) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів профспілки (делегатів), присутніх на зборах (конференції), за наявності кворуму, крім рішення стосовно ліквідації об’єднаної організації Профспілки, для прийняття якого необхідно більше 2/3 голосів членів профспілки, делегатів конференції.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначають збори (конференція).

2.6.  Звітно-виборні збори (конференція) проводяться з періодичністю, встановленою Статутом Профспілки,  один раз на п’ять років.

 

2.7.  Профспілкові збори (конференція):

1)     визначають основні напрями діяльності об’єднаної організації профспілки;

2)     заслуховують та обговорюють звіт об’єднаного профспілкового комітету і дають оцінку його роботі, звіт ревізійної комісії об’єднаної організації Профспілки;

3)     обирають голову об’єднаної організації Профспілки,  об’єднаний профспілковий комітет, ревізійну комісію об’єднаної організації Профспілки;

4)     обирають делегатів на конференцію територіальної організації,  згідно з нормами представництва та порядком, затвердженими відповідним профспілковим органом;

5)     приймають рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на майно об’єднаної організації Профспілки;

6)     приймають рішення про ліквідацію об’єднаної організації Профспілки;

7)     розглядають інші питання діяльності об’єднаної організації       Профспілки;

8)     можуть делегувати окремі свої повноваження об’єднаному профспілковому комітетові.

2.8.  У період між зборами (конференціями) роботу об’єднаної організації Профспілки організовує виборний орган - об’єднаний профспілковий комітет.

2.9.  Термін повноважень об’єднаного профспілкового комітету визначається Статутом Профспілки і не може перевищувати 5 років.

2.10.      Об’єднаний профспілковий комітет обирається на зборах (конференції) об’єднаної організації Профспілки або формується шляхом прямого делегування первинними профспілковими організаціями структурних одиниць об’єднання.

Кількісний склад об’єднаного профспілкового комітету визначається зборами (конференцією).

2.11.     Дострокові вибори об’єднаного профспілкового комітету, а також його керівників, проводяться на вимогу не менш як третини членів профспілки або за рішенням об’єднаного профспілкового комітету чи при реорганізації юридичної особи, коли вибуває більше половини членів виборного профоргану, в місячний термін з дня надходження такої вимоги (прийняття рішення).

2.12.     Засідання об’єднаного профспілкового комітету проводиться в міру необхідності, але не рідше, ніж раз на квартал, і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин членів комітету.

2.13.     Рішення об’єднаного профспілкового комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів профкому, присутніх на засіданні, за наявності кворуму, за винятком інших випадків, передбачених Статутом Профспілки.

2.14.     З питань оперативного характеру, за неможливості зібрати членів об’єднаного профспілкового комітету на засідання, постанови профкому можуть прийматись шляхом опитувального голосування.

          Голосування вважається таким, що відбулося, якщо в ньому взяло участь не менше половини членів об’єднаного профкому, а рішення прийнятим, якщо за нього висловилась більшість членів профкому, що взяли участь у голосуванні.

 

2.15.   Об’єднаний профспілковий комітет:

1)     здійснює представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, в суді;

2)     спрямовує свою діяльність і координує роботу первинних профспілкових організацій структурних одиниць в питаннях виконання програмних і статутних завдань Профспілки, рішень вищих за рівнем органів Профспілки та власних рішень;

3)     визначає основні напрями діяльності об’єднаної організації      Профспілки на поточний період;

4)     організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір з роботодавцем  і контролює його виконання.

З цією метою:

- збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту колективного договору і надає допомогу профкомам в його обговоренні в усіх підрозділах;

- разом з роботодавцем на рівноправній основі створює комісію для ведення колективних переговорів, при необхідності – узгоджувальну комісію для врегулювання розбіжностей у ході переговорів, надає експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;

- за наявності інших профспілок бере участь у створенні спільного представницького органу профспілок пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об’єднують, для ведення переговорів і розробки проекту колективного договору;

- спільно з роботодавцем організовує проведення зборів (конференції) працівників об’єднання для схвалення проекту колективного договору, за дорученням зборів (конференції) укладає його;

- звітує про виконання колективного договору на зборах (конференції) працівників виробничого об’єднання;

- у випадку порушення роботодавцем умов колективного договору надсилає йому подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди в зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду;

5)     разом з роботодавцем вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну норм праці;

6)     приймає рішення і надсилає роботодавцю вимогу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником структурного підрозділу, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;

7)     спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку об’єднання;

8)     спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку об’єднання, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; організовує культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу серед членів профспілки;

9)     разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників об’єднання, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

10)    здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням безпечних і належних умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

11)    представляє інтереси працівників в ході процедури ліквідації, реорганізації;

12)    здійснює контроль за підготовкою й поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей; контролює надання пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали, права користуватися нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, іншими соціальними послугами й пільгами згідно з колективним договором;

13)    представляє інтереси працівників за їхнім дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє вирішенню їх;

14)    щорічно звітує про свою діяльність перед профспілковими зборами (конференцією), інформує про свою роботу вищі за рівнем органи Профспілки;

15)    приймає рішення про час і місце проведення зборів (конференції), їх порядок денний, норму представництва і порядок виборів делегатів конференції, готує документи, які вносяться на розгляд зборів (конференції);

16)    слідкує за дотриманням статутних норм при прийнятті до Профспілки та припиненні членства в ній, визначає порядок виборів делегатів на конференцію;

17)    організовує збір і реалізацію критичних зауважень і пропозицій членів профспілки, систематично інформує їх про свою роботу; висловлює в засобах інформації та в інших формах пропаганди точку зору профспілкової організації на актуальні проблеми; проводить роз’яснювальну роботу серед членів профспілки щодо прав і ролі Профспілки в захисті трудових і соціально-економічних інтересів найманих працівників;

18)    визначає структуру об’єднаної організації Профспілки, організовує створення первинних профспілкових організацій в новостворених структурних одиницях;

19)    заслуховує інформації голів профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій структурних одиниць про виконання рішень вищих за рівнем органів Профспілки;

20)    скасовує рішення профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій, прийняті з порушенням законодавства України, Статуту Профспілки та    рішень вищих за рівнем органів Профспілки;

21)    розглядає та затверджує кошторис об’єднаної організації Профспілки, встановлює відсоток відрахувань членських профспілкових внесків первинними організаціями об’єднаному  профкому;

22)    контролює надходження від роботодавця членських внесків і коштів на культмасову, фізкультурну й оздоровчу роботу до первинних профспілкових організацій структурних одиниць;

23)    забезпечує своєчасне і в повному обсязі відрахування профспілкових внесків до вищих за рівнем профспілкових органів;

24)    надає практичну допомогу первинним профспілковим організаціям структурних підрозділів в здійсненні фінансової роботи;

25)    організовує виконання кошторису об’єднаної організації Профспілки, звітує на профспілкових зборах (конференції) про використання коштів;

26)    володіє, користується й розпоряджається майном і коштами, які належать на правах власності об’єднаній організації Профспілки;

27)    за наявності фінансових можливостей затверджує чисельність штатних працівників профкому і визначає розмір оплати їхньої праці згідно з встановленою в Профспілці системою оплати праці;

28)    для вирішення оперативних питань (у численній профспілковій організації) може обирати президію, визначати її кількісний і    персональний склад, повноваження, порядок   роботи або вносити це питання на розгляд зборів (конференції);

29)    для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворює постійні комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи;

30)    для організації проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи;

31)    організовує участь представників об’єднаної організації Профспілки в роботі вищих виборних органів Профспілки, вносить пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності;

32)    організовує участь членів профспілкової організації в проведенні колективних профспілкових акцій;

33)    організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування, вивчення й поширення досвіду роботи інших профорганізацій, у тому числі зарубіжних країн, запроваджує кращі форми роботи в практику об’єднаної організації Профспілки;

34)    виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності об’єднаної організації Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією профспілкових зборів (конференції);

35)    має право своїм рішенням делегувати президії, профкомам структурних одиниць виробничого об’єднання частину своїх повноважень, необхідних для регулювання трудових і соціально-економічних відносин у підрозділах.

 

2.16.   Голова об’єднаної організації Профспілки:

1)            здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Профспілки;

2)            організовує виконання Статуту Профспілки, рішень вищих  за рівнем профспілкових органів, зборів (конференції) об’єднаної організації Профспілки;

3)            без довіреності представляє об’єднану організацію Профспілки в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, об’єднаннях громадян, інших організаціях;

4)            скликає та проводить засідання профспілкового комітету, президії (якщо її утворено), організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення і протоколи засідань;

5)            організовує надання практичної допомоги первинним профспілковим організаціям структурних одиниць у здійсненні статутної діяльності;

6)            вносить пропозиції об’єднаному профкому про розподіл  обов’язків між заступниками голови профкому;

7)            здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників об’єднаної профорганізації відповідно до вимог трудового законодавства;

8)            організовує роботу штатних працівників та профактиву, несе відповідальність за її ефективність;

9)            проводить особистий прийом членів профспілки, забезпечує своєчасний розгляд заяв і звернень членів профспілки;

10)    за дорученням об’єднаного профспілкового комітету підписує колективний договір, організовує контроль за його виконанням;

11)    за дорученням профспілкових зборів (конференції), об’єднаного профспілкового комітету, розпоряджається коштами об’єднаної організації Профспілки в межах асигнувань, передбачених її кошторисом. Щорічно звітує на засіданні профкому про витрачання коштів за затвердженим кошторисом. Має право першого підпису на фінансових документах об’єднаної організації Профспілки;

12)    головує на засіданнях об’єднаного профспілкового комітету та засіданнях президії;

13)    несе відповідальність за ефективність використання майна об’єднаної організації Профспілки;

14)    подає до вищого за рівнем органу профспілки звіти за встановленими формами;

15)    організовує ведення діловодства об’єднаної організації Профспілки, забезпечує формування й збереження архіву;

16)    видає розпорядження в межах своєї компетенції;

17)    виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності об’єднаної організації Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією зборів (конференції) або профкому.

 

3. Кошти і майно об’єднаної організації Профспілки

3.1.  Об’єднана організація Профспілки може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, розпоряджатись ними, створювати підприємства та організації.

3.2.  Джерелами формування майна, в тому числі коштів об’єднаної організації Профспілки є:

         3.2.1. вступні, членські та цільові внески;

         3.2.2. відрахування первинних профспілкових організацій від членських внесків; відрахування роботодавців на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу;

        3.2.3. безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування; пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);

        3.2.4. вартість майна та послуг, отриманих об’єднаною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про  професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

      3.2.5. інші надходження, не заборонені законодавством.

3.3.  Майно об’єднаної організації Профспілки є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки, первинними профспілковими організаціями і використовуються для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.

3.4.  Об’єднана організація Профспілки відраховує частину внесків на статутну діяльність вищих за рівнем органів відповідно до норм Статуту Профспілки.

3.5.  Кошти об’єднаної організації Профспілки, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з напрямами статутної діяльності, затвердженими річними бюджетами та окремими цільовими кошторисами.

 

4. Ревізійна комісія об’єднаної організації Профспілки

4.1.Водночас із виборами керівних органів об’єднаної організації профспілки на зборах (конференціях) обирається ревізійна комісія.

Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени виборного органу,  штатні працівники  профорганізації, члени керівних органів закладу, організації.

4.2.Основними напрямами діяльності ревізійної комісії є:

4.2.1.Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності об’єднаної організації Профспілки;

4.2.2. Контроль за виконанням рішень зборів (конференцій, профкому, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів, станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

4.3. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях виборного органу з правом дорадчого голосу.

 

5. Право об’єднаної організації Профспілки як юридичної особи

5.1.  Об’єднана організація Профспілки є юридичною особою. Вона має печатку і штамп установленого зразка, бланки, рахунок у банку.

5.2.  Право юридичної особи об’єднана організація профспілки реалізує через її виборний орган – об’єднаний профспілковий комітет або його президію, що діють відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та в межах прав, наданих Статутом Профспілки.

 

6. Припинення діяльності об’єднаної організації Профспілки

6.1.  Об’єднана організація Профспілки може припинити свою діяльність у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією (саморозпуску, примусового розпуску).

6.2.  Ліквідація або реорганізація об’єднаної організації Профспілки здійснюється за рішенням профспілкових зборів (конференції) або за рішенням вищого за рівнем органу Профспілки відповідно до Статуту Профспілки та законодавства України.

6.3.  Рішення зборів про припинення діяльності об’єднаної організації Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які об’єднує організація Профспілки, а рішення конференції – якщо за нього проголосувало більш як 2/3 делегатів конференції за наявності кворуму.

6.4.  У випадку прийняття рішення про ліквідацію об’єднаної організації Профспілки профспілкові збори (конференція) або вищий за рівнем орган Профспілки призначає ліквідаційну комісію.

6.5.  Ліквідація об’єднаної організації Профспілки не тягне за собою припинення діяльності первинних профспілкових організацій, які входили до її складу.

6.6.  У випадку прийняття рішення про ліквідацію (саморозпуск) об’єднаної профспілкової організації одночасно приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі або перераховуються  вищестоящому виборному органу (пп.4 п.68 Статут Профспілки).

6.7.  Вищестоящий виборний орган територіальної організації Профспілки може прийняти рішення про припинення діяльності об’єднаної профспілкової організації як організаційної структури у випадках, передбачених пунктом 67 Статуту Профспілки.

6.8.  Зміна відомчої належності, власника або уповноваженого ним органу, організаційно-правової форми або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи) не можуть бути підставою для ліквідації об’єднаної профспілкової організації, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності, відповідно до пункту 51 Статуту Профспілки.

 

 

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
10111213141516
171819202122
24252627282930

Фотодокументи