Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ПОЛОЖЕННЯ про первинну профспілкову організацію ППОЗУ

1.     Загальні положення

 

1.1.  Первинна профспілкова організація (далі – ППО)  - добровільне об’єднання членів Профспілки працівників охорони здоров’я України, які працюють в юридичних особах галузі охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери, незалежно від форм власності; осіб, які працюють у суб’єкта  підприємницької діяльності медичної галузі або які самостійно займаються медичною практикою чи фармацевтичною діяльністю, осіб, які пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, а також осіб, які навчаються або працюють у навчальних закладах галузі різних рівнів акредитації (пп.1 п. 36 Статуту).

1.2.  Положення про первинну профспілкову організацію розроблено  відповідно до норм Статуту Профспілки працівників охорони здоров’я України (далі – Статут Профспілки) та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

1.3.  Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавством України, Статутом Профспілки, цим Положенням, рішеннями вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

1.4.  Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність Профспілки та  її організацій. Це положення кореспондується із статтею 3 Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію», ратифікованою Україною, яка відповідно до Конституції України є частиною національного законодавства України.

1.5. Первинна профспілкова організація:

         1.5.1. Незалежна у своїй діяльності від роботодавців, органів державної влади й органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна;

        1.5.2. Будує свої відносини з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів (угод);

        1.5.3. Первинна профспілкова організація самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, Статутом Профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

2.     Порядок створення первинної профспілкової організації

 

2.1.   Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.

2.2.   Держава забезпечує реалізацію права громадян на об’єднання у професійні спілки та додержання прав і інтересів профспілок згідно зі статтею 13 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

2.3.   Первинна профспілкова організація Профспілки створюється та діє в юридичних особах галузі охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери, незалежно від форм власності; у навчальних закладах галузі різних рівнів акредитації за наявності не менше 3-х осіб, які є членами профспілки, або виявили бажання вступити до неї та утворити первинну профспілкову організацію.

2.4.   Членами профспілки можуть бути іноземні громадяни, які працюють у закладах охорони здоров’я або навчаються у медичних навчальних закладах різних рівнів акредитації (п.18 Статуту Профспілки).

2.5.   Працівники, у тому числі і члени профспілки, які виявили бажання створити первинну профспілкову організацію, утворюють ініціативну групу – організаційний комітет з підготовки та проведення установчих зборів (конференції). Рішення про утворення первинної профспілкової організації приймається установчими зборами (конференцією).

          Одночасно приймається рішення про входження її до складу Профспілки працівників охорони здоров’я України.

       Про прийняте рішення  у 5-денний термін письмово повідомляється виборному органу відповідної територіальної організації Профспілки.

2.6.   Якщо первинна профспілкова організація утворюється з осіб, які не були членами профспілки, прийом до неї здійснюється установчими зборами (конференцією) на підставі поданих працівниками заяв, де працівник зазначає, що він визнає та зобов’язується виконувати Статут Профспілки та сплачувати профспілкові внески.

2.7.   Рішення про включення первинної профспілкової організації до  складу Профспілки приймається виборним органом відповідної територіальної організації Профспілки у 15-денний термін після надходження документів.

        Одночасно з прийняттям рішення про входження первинної профспілкової організації до складу Профспілки приймається рішення про її включення до переліку організацій Профспілки, а також до складу територіальної організації Профспілки.

        Первинній профспілковій організації видається копія рішення або витяг з нього про її належність до Профспілки.

2.8.   Первинна профспілкова організація повідомляє про свою належність до Профспілки відповідний територіальний орган юстиції із посиланням на Свідоцтво про легалізацію Профспілки та Статут Профспілки, на підставі якого вона діє. 

     Повідомлення про належність до Профспілки первинна профспілкова організація надсилає також роботодавцю із зазначенням персонального складу об’єднуваних нею працівників.

2.9.       Права і обов’язки члена профспілки, порядок заохочення та застосування заходів громадського впливу  визначено пунктами 18 – 34 Статуту Профспілки.

2.10.  Член профспілки подає роботодавцю письмову заяву про утримання із його заробітної плати профспілкових внесків (копія заяви – в профкомі), яка зберігається роботодавцем протягом усього періоду перебування працівника на обліку в первинній профспілковій організації та протягом 3 років після вибуття з неї. 

2.11.  Роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілкової організації членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором, відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів, невиконання цієї норми є грубим порушенням законодавства України і міжнародних норм права.

2.12.  Роботодавці винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності професійних спілок, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом (стаття 46 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

 

3. Організація роботи виборних органів первинної профспілкової організації та діяльності первинної профспілкової організації

3.1.  Первинна профспілкова організація самостійно організовує свою роботу, визначає напрями діяльності щодо захисту трудових та соціально – економічних прав працівників з урахуванням особливостей роботи юридичної особи де вона діє, забезпечує виконання повноважень, передбачених законодавством України, Статутом Профспілки, завдань та рішень виборних органів Профспілки.

       Виконання рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів є обов’язковим.

3.2.  Первинна профспілкова організація як юридична особа має печатку, бланки встановленого зразка, рахунок в установах банку, включається до державних реєстрів відповідно до чинного законодавства.

         3.3. Первинна профспілкова організація здійснює свої повноваження, набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи (профспілковий комітет, профорганізатор), які діють відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх прав та гарантії діяльності»,  Статуту Профспілки, цього Положення.

         3.4. Вищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори (конференція), які визначають організаційну структуру профорганізації  та формують шляхом виборів виборні органи (п. 37, 42, 55, 59 Статуту Профспілки).

        3.5. Порядок обрання (формування), терміни повноважень виборних органів, проведення звітів і виборів (у тому числі дострокових), визначення вищестоящого за рівнем виборного органу передбачено розділом V Статуту Профспілки.

        3.6. Повноваження вищих та виборних органів первинної профспілкової організації визначено>, правомочність прийняття ними рішень - пунктами 49 і 50 Статуту Профспілки.

        3.7. Рішення виборних органів первинної профспілкової організації, прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищестоящих виборних органів, норм законодавства, скасовуються відповідним виборним органом за власною ініціативою або за рішенням вищестоящих  профспілкових органів Профспілки чи Ревізійної комісії (п. 66 Статуту Профспілки).

       3.8. Керівник юридичної особи - роботодавець не може обиратись до складу виборних органів первинної профспілкової організації (частина  шоста статті 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

       3.9. Керівником первинної профспілкової організації є голова, який обирається терміном на п’ять років відповідно до підпункту 4 пункту 61 Статуту Профспілки. Голова  первинної профспілкової організації за посадою є головою профспілкового комітету.

       У нечисленних первинних профорганізаціях (менше 15 членів профспілки), де не створюються виборні органи, - обирається профспілковий організатор. Повноваження профорганізатора тотожні з повноваженнями профкому та голови первинної профорганізації ( п. 62, 64, 65 Статуту).

        Звільнення голови первинної профспілкової організацій за порушення Статуту, неналежне виконання ним посадових обов’язків здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням виборного органу, який його обрав, згідно з пунктом 48 Статуту Профспілки.

        3.10. Рішення про звільнення голови первинної профспілкової організацій з інших підстав, передбачених трудовим законодавством, може прийматися профспілковим комітетом. У разі дострокового припинення повноважень голови первинної профспілкової організації голова може обиратися профспілковим комітетом із його складу на термін дії повноважень профкому. У цьому випадку профспілковий комітет приймає рішення щодо необхідності дообрання  нового члена профкому.

       3.11. Голова первинної профспілкової організації, за рішенням зборів, може працювати як на підставі трудового договору, так і виконувати обов’язки на громадських засадах, у залежності від чисельності членів первинної профспілкової організації та фінансових можливостей.

3.12.    Повноваження голови первинної профспілкової організації (профорганізатора):

1) організовує і забезпечує виконання повноважень виборних органів первинної профспілкової організації та рішень вищестоящих виборних органів Профспілки;

2) скликає та проводить засідання виборних органів, готує відповідні проекти рішень;

3) представляє без довіреності первинну профспілкову організацію в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, в організаціях роботодавців, їх об’єднаннях, в інших громадських організаціях;

4) проводить особистий прийом, організовує надання членам профспілки допомоги з питань соціально-трудових відносин;

5) представляє інтереси членів профспілки за їхнім дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів, сприяє вирішенню колективного трудового спору, забезпечує участь членів профспілки у колективних акціях;

6) підписує рішення виборних органів, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищестоящих профспілкових органів, збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву;

7) організовує облік членів профспілки, забезпечує дотриманням статутних вимог при прийнятті нових членів профспілки та припиненні членства в ній;

8) вживає заходів щодо підвищення авторитету Профспілки, навчання профспілкового активу, поширення кращих форм та досвіду роботи інших профорганізацій;

9) забезпечує роботу представників первинної профспілкової організації у вищестоящих виборних органах Профспілки, вносить пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності;

10) розпоряджається коштами первинної профспілкової організації в межах затвердженого кошторису та порядку, визначеному зборами (конференцією), профспілковим комітетом, щорічно звітує про їх використання;

11) надає членам профспілки матеріальну допомогу та інші виплати з коштів профорганізації, в порядку та розмірах, встановлених рішеннями зборів (конференції), профспілкового комітету;

12) забезпечує своєчасне й повне перерахування внесків у порядку, встановленому Статутом Профспілки та рішеннями вищестоящих виборних органів;

13) звітує про свою роботу перед виборними органами первинної профспілкової організації та вищестоящим органом Профспілки;

14) за рішенням профкому та при наявності фінансових можливостей здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи штатних профспілкових працівників відповідно до трудового законодавства;

15) встановлює розмір оплати праці штатним  профспілковим працівникам, у порядку визначеному ЦК Профспілки.

Граничний фонд оплати праці найманих працівників первинної профспілкової організації, посади яких визначено зборами (конференцією), профспілковим комітетом,  не може перевищувати 1/3 від зібраних профспілкових внесків.

         Схеми посадових окладів працівників, порядок та розміри надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних виплат, визначаються профспілковим комітетом на підставі орієнтовних рекомендацій ЦК Профспілки.

16) укладає цивільно-правові та господарські договори, організує контроль за їх виконанням, видає довіреності;

17) виконує інші функції, що випливають із статутних завдань Профспілки та діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією зборів (конференції) або профкому.

 

4. Кошти і майно первинної профспілкової організації

4.1.  Первинна профспілкова організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, розпоряджатись ним, у порядку встановленому Статутом Профспілки та цим Положенням.

4.2.  Джерелами формування майна, в тому числі коштів первинної профспілкової організації є:   

4.2.1. вступні, членські та цільові внески;

4.2.2.   відрахування коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

4.2.3.   безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування;

4.2.4.   пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);

4.2.5.   вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про  професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

4.2.6.   інші надходження, не заборонені законодавством.

4.3.         Майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.

4.4.         Відповідно до статті 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» право власності первинної профспілкової організації виникає на підставі:

- придбання майна за рахунок членських  внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;

- передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

4.5.         З метою реалізації статутних завдань>первинна профспілкова організація, яка є юридичною особою, може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

4.6.         Первинні профспілкові організації мають право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій.

4.7.         Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями первинної профспілкової організації та її виборних органів, як і первинна профспілкова організація не відповідає своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів профспілки.

4.8.         Первинна профспілкова організація відраховує частину внесків на статутну діяльність вищестоящих виборних органів Профспілки відповідно до норм Статуту Профспілки. Розмір щомісячних членських внесків та порядок сплати їх встановлено пунктами 100 – 103 Статуту Профспілки.

4.9.         Кошти первинної профспілкової організації, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з напрямами статутної діяльності, затвердженими річними бюджетами та окремими цільовими кошторисами.

4.10.     Від імені членів профспілки розпоряджання коштами, іншим майном, що належить на праві власності, здійснюють виборні органи первинної профспілкової організації – профспілкові збори (конференції), профком, профорганізатор у порядку, визначеним Статутом Профспілки та цим Положенням.

 

5. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації

5.1. Водночас із виборами керівних органів первинної профспілкової організації на зборах (конференціях) обирається ревізійна комісія.

Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени профкому,  штатні працівники первинної профорганізації, члени керівних органів закладу, організації.

5.2. Основними напрямами діяльності ревізійної комісії є:

5.2.1. Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації;

5.2.2. Контроль за виконанням рішень зборів (конференцій, профкому первинної профорганізації, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів, станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

5.3. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях профкому з правом дорадчого голосу.

 

6. Припинення діяльності первинної профспілкової організації

 

           6.1.Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

          6.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію шляхом злиття, приєднання, поділу первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами (конференцією) відповідно до Статуту Профспілки та чинного законодавства.

           Рішення зборів (конференції) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які перебувають на обліку в цій організації, або більше як 2/3 делегатів конференції за наявності кворуму.

          6.3. У випадку прийняття рішення про реорганізацію чи  ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації одночасно приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі або перераховуються  вищестоящому виборному органу (пп.4 п.68 Статут Профспілки).

         6.4. Припинення діяльності первинної профспілкової організації шляхом примусового  розпуску чи заборони діяльності за рішенням роботодавця, органів влади й місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій  не допускається.

         Рішення про примусовий розпуск первинної профспілкової організації може бути прийнято лише судом.

         6.5. Вищестоящий виборний орган територіальної організації Профспілки може прийняти рішення про припинення діяльності первинної профспілкової організації як організаційної структури у випадках, передбачених пунктом 67 Статуту Профспілки.

         6.6. Зміна відомчої належності, власника або уповноваженого ним органу, організаційно-правової форми або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи) не можуть бути підставою для ліквідації первинної профспілкової організації, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності (п. 51 Статуту Профспілки).

        6.7. У разі перетворення, зміни організаційно-правової форми, найменування юридичної особи, де діє первинна профспілкова організація, проводяться профспілкові збори (конференція), на яких приймається рішення про зміну назви первинної профспілкової організації у зв’язку із зміною організаційно-правової форми та найменування юридичної особи.

        Первинна профспілкова організація письмово повідомляє про  ці зміни виборний орган відповідної територіальної організації Профспілки та відповідний територіальний орган юстиції із посиланням на Свідоцтво про легалізацію Профспілки та Статут Профспілки, на підставі якого вона діє.

Приймальня


Новини

19.01.18
ПЕТИЦІЯ !
18.01.18
Пенсійний лабіринт: як не втратити заробленого?
15.01.18
Мінсоцполітики опубліковано зміни до Класифікатора професій
31.12.17
Шановні колеги!
усі новини

Календар подій

Попередні January - 2018 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
01020304050607
08091011121314
15161718192021
232425262728
293031 

Фотодокументи