Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ПОЛОЖЕННЯ про територіальні організації ППОЗУ

1.Загальні положення

1.1.  Республіканська Автономної Республіки Крим (республіканська),   обласні,   Київська та Севастопольська  міські, районні, міські  організації Профспілки є територіальними організаціями Профспілки працівників охорони здоров’я України, які діють на відповідній території (в АР Крим,  області, у містах Києві та Севастополі).

1.2.  Територіальні організації Профспілки утворюються на   установчих   зборах   (конференціях)   представників первинних, районних, міських організацій Профспілки, які діють на відповідній території, на підставі рішень їх виборних органів (п. 69 Статуту Профспілки працівників охорони здоров’я України).

Територіальна організація профспілки здійснює свої повноваження і бере на себе зобов'язання через свій виборний орган (комітет, раду). Повноваження територіальних організацій Профспілки передбачено розділом VI  Статуту Профспілки.

1.3.  Територіальна   організація   Профспілки   керується   у   своїй   діяльності Конституцією, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавством України, Статутом Профспілки, цим Положенням, рішеннями вищестоящих виборних  органів Профспілки.

1.4.  Територіальна організація Профспілки незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.5.  Територіальна   організація   Профспілки   будує   відносини   з   органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на принципах самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності та законності.

1.6.  Територіальна організація Профспілки відповідно до п. 70 Статуту Профспілки визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", статутних завдань Профспілки, рішень вищестоящих виборних органів Профспілки з метою об'єднання і координації спільних дій первинних, територіальних профспілкових організацій щодо представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з  роботодавцями та їх  організаціями.

 

2.       Органи територіальної організації Профспілки

 

2.1.  Повноваження виборних органів територіальних організацій Профспілки, порядок їх обрання (формування) та терміни повноважень, проведення звітів і виборів передбачено розділами    IV  та VI  Статуту Профспілки.

2.2.  Вищим органом територіальної організації профспілки є конференція, яка проводиться  один раз на 5 років.

Конференція скликається виборним органом. Про дату проведення і порядок денний конференції оголошується в терміни, визначені Статутом Профспілки. Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється виборним органом.

Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менш як 2/3 обраних делегатів.

2.3.  Рішення конференції  приймаються у формі постанов і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх за умови наявності кворуму, крім рішення стосовно ліквідації або реорганізації обласної організації Профспілки, яке приймається 2/3 делегатів за умови наявності кворуму.

2.4.  Позачергова конференція скликається за ініціативою виборного органу або на вимогу не менше  1/3  членів профспілки чи організацій за рішенням їх виборних органів, які об'єднуються територіальною   організацією,   або   на   вимогу   вищестоящого   виборного   органу Профспілки.

2.5. Конференція:

1)     визначає основні напрями діяльності територіальної організації, виходячи з повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень її центральних органів;

2)     заслуховує   повідомлення   Мандатної   комісії   про   повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання;

3)     заслуховує звіт про діяльність виборного органу, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт Ревізійної комісії;

4)     обирає (формує) виборний орган, делегатів на з'їзд (конференцію) Профспілки,   міжспілкові   конференції,   делегує      представників   до   складу керівних   органів   Профспілки   та   міжспілкових   профоб'єднань,  згідно Статуту Профспілки. 

         Керівники підприємств, установ, організацій (роботодавці) не можуть обиратись до складу виборних та керівних органів Профспілки усіх рівнів;

5)     обирає голову територіальної організації, визначає його  повноваження.

           Голова територіальної організації Профспілки очолює відповідний виборний орган, керує його роботою;

6)     приймає рішення з питань, пов'язаних із здійсненням права власності на майно територіальної організації профспілки відповідно до рішення вищестоящого органу Профспілки або Статуту;

7)     формує    пропозиції    щодо    стратегічних    напрямів    діяльності Профспілки, змін до її Статуту, інших нормативних документів;

8)     приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб'єднань;

9)     розглядає інші питання діяльності територіальної організації;

10)має право делегувати виборному органу окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції.

2.6.  У період між конференціями роботу територіальної організації Профспілки організовує виборний орган (комітет, рада), який обирається (формується) конференцією (пп 5 п. 74 Статуту Профспілки).

2.7.  Засідання   виборного   органу   проводяться   в   міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

                Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виборного органу.

2.8.  Рішення   виборного   органу   приймаються   більшістю   голосів присутніх   членів  виборного   органу   за  умови   наявності   кворуму.   Форму голосування (відкрите, таємне) визначає виборний орган.

2.9.  Виборний    орган    підзвітний    конференції    та    вищому    за підпорядкуванням органу Профспілки.

 

2.10.Виборний орган (комітет, рада):

1)     спрямовує  свою  діяльність  на  виконання   Статуту Профспілки, рішень виборних органів та конференції територіальної організації Профспілки;

2)     визначає основні напрями діяльності організації на поточний період, виходячи з статутних положень Профспілки, рішень вищих за рівнем виборних органів та конференції територіальної організації;

3)     приймає рішення про скликання конференції;

4)     затверджує дату, порядок денний конференції, встановлює норму представництва   і   порядок   виборів   делегатів,   розглядає   документи,   що вносяться на розгляд конференції;

5)     визначає   позицію    профспілкових   організацій    при   веденні колективних  переговорів  та  основні  пропозиції щодо  змісту  регіональної угоди, надає допомогу первинним організаціям у підготовці та у ході  колективно-договірної кампанії;

6)     заслуховує інформації про роботу президії, голови, дає оцінку їхній діяльності;

7)     заслуховує  інформації керівників нижчих за підпорядкуванням організацій Профспілки про виконання рішень органів Профспілки та територіальної організації Профспілки;

8)     скасовує  прийняті  рішення,  якщо  їх  прийнято   з  порушенням законодавства України, Статуту Профспілки та рішень її органів;

9)     приймає рішення та організовує масові акції на захист  трудових, соціально-економічних    прав    та    інтересів    працівників    відповідно    до законодавства України;

10)координує   діяльність   профспілкових   організацій,   контролює виконання    ними    статутних    вимог,    сприяє    вирішенню конфліктів    у профспілкових організаціях та між ними;

11)приймає рішення про позбавлення права голосу на засіданнях виборного органу і президії тих профспілкових організацій, які не сплачують відрахувань від профвнесків територіальній організації або сплачують їх у розмірі нижчому від встановленого без поважних причин протягом трьох місяців;

12)здійснює інші функції за рішеннями конференції, а також функції, делеговані йому первинними та територіальними організаціями Профспілки.

2.11.  У  період  між  засіданнями  комітетів (рад)  виборним  органом    територіальної організації Профспілки є Президія (п. 76 Статуту Профспілки).

2.12.  Президія обирається (формується) конференцією.   Кількісний   склад Президії визначається виборним органом. До її складу за посадою входить голова  відповідної територіальної організації Профспілки.

2.13.  Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть   участь   більше половини  членів   Президії.

2.14.  Рішення  Президії  приймається  більшістю   голосів   присутніх  на засіданні її членів за умови наявності кворуму.

2.15.Президія:

1)     спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих органів Профспілки, постанов конференції та виборного органу;

2)     визначає тактику дій територіальної організації Профспілки відповідно до поточної   суспільно-політичної   та   соціально-економічної   ситуації,   готує відповідні пропозиції на розгляд виборного органу, конференції;

3)     розглядає проекти і дає доручення щодо підписання угод;

4)     приймає заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій:

5)     скликає засідання  виборного  органу,  вносить  пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд виборного органу;

6)     розглядає    питання    та    подає   клопотання    керівному   органу Профспілки щодо прийняття до територіальної організації нових профорганізацій;

7)     приймає рішення про створення й ліквідацію власних підприємств, установ, організацій  відповідно  до  законодавства  України,  затверджує їх статути, призначає і звільняє їх керівників;

8)     забезпечує   координацію   і   єдність   дій   організацій Профспілки, які входять до складу територіальної організації;

9)     спільно з органами управління соціального страхування спрямовує дії  профспілкових  органів  на  ефективне  використання  коштів,   проводить роботу щодо оздоровлення членів Профспілки та членів їхніх сімей;    

10)розглядає та затверджує бюджет або кошторис територіальної організації Профспілки,  звіт про його виконання, контролює надходження відрахувань від профвнесків;

11)за поданням голови територіальної організації Профспілки затверджує  граничну чисельність, структуру та  штатний  розклад виконавчого апарату у межах бюджетних асигнувань;

12)організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

13)організовує контроль за додержанням законодавства про працю, наданням членам профспілки правової, матеріальної допомоги;

14)приймає    рішення та надає пропозиції первинній профспілковій організації щодо    розірвання    трудового    договору (контракту)   з   керівниками   підприємств,  установ,   організацій,   якщо   вони порушують Закон України  "Про  професійні  спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавство про працю, про колективні договори та угоди;

15)організовує    та    координує    культурно-масову роботу, розвиток фізичної культури і спорту серед членів профспілки,  вживає заходів щодо підтримки закладів культури, оздоровлення й відпочинку,    спортивних    споруд,    які    утримуються    роботодавцями    та обслуговують найманих працівників галузі, членів їхніх сімей;

16)здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих    та    санітарно-побутових    умов,    забезпеченням    працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального й колективного захисту;

17)організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в територіальній організації Профспілки;

18)забезпечує своєчасний розгляд листів і скарг членів профспілки, організовує регулярний прийом членів профспілки;

19)виконує  інші   функції,   необхідні  для  забезпечення  діяльності профспілкової організації, якщо вони не належать до виключної   компетенції конференції або виборного органу;

20)може делегувати окремі  свої повноваження  голові  виборного органу.

2.16.Територіальну організацію Профспілки очолює голова (повноваження голови передбачені п. 79 Статуту):

1)     організовує виконання статутних завдань організації, рішень профспілкових органів та несе відповідальність за їх виконання територіальною організацією Профспілки;

2)     представляє без довіреності  територіальну організацію Профспілки в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, об'єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, підписує договори та угоди, здійснює контроль за їх виконанням;

3)     організовує надання практичної допомоги первинним, територіальним профспілковим організаціям у здійсненні статутної діяльності;

4)     скликає президію, організовує підготовку необхідних документів, що вносяться на розгляд конференції, виборного органу, президії;

5)     у межах асигнувань, передбачених бюджетом або кошторисом, формує  апарат, приймає і звільняє працівників апарату; затверджує функціональні обов'язки працівників апарату, організовує їхню роботу і несе відповідальність за її ефективність;

6)     розпоряджається коштами територіальної організації Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом;

7)     здійснює контроль за ефективністю використання майна організації, діяльністю утворених підприємств, установ та організацій, вносить пропозиції до президії щодо призначення і звільнення їх керівників;

8)     головує на засіданнях виборного органу та Президії;

9)     підписує рішення виборного органу, Президії, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву;

10)виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організації, делеговані йому виборним органом, якщо вони не є виключною компетенцією конференції, виборного органу, Президії.

11)Звільнення голови виборного органу за порушення норм Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов'язків чи недостатньої кваліфікації проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який його обрав.

12)Звільнення голови виборного органу за власним бажанням або внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню повноважень, та з інших підстав  – за рішенням Президії.

3. Майно і кошти територіальної організації Профспілки

3.1.  Територіальна організація Профспілки може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, розпоряджатись ним у порядку, встановленому Статутом Профспілки.

3.2.  Джерелами формування майна, в тому числі і коштів територіальної організації Профспілки є:

          3.2.1. вступні, членські та цільові внески;

          3.2.2. відрахування коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

          3.2.3. безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування;

          3.2.4.пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);

        3.2.5. інші надходження, не заборонені законодавством.

 

3.3.  Кошти та інше майно організації є колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між первинними і територіальними організаціями, членами профспілки і використовується для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах організацій територіальної організації Профспілки та об'єднуваних ними членів профспілки.

3.4.  Кошти територіальної організації Профспілки, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з річними бюджетами та окремими цільовими кошторисами, затвердженими  виборним органом  з урахуванням статутних вимог та рішень вищих за підпорядкуванням органів Профспілки.

         3.5. У випадку прийняття рішення про реорганізацію чи  ліквідацію (саморозпуск) територіальної  організації Профспілки одночасно приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі або перераховуються  вищестоящому виборному органу.

4.  Права територіальної організації Профспілки як юридичної особи

4.1.  Територіальна організація Профспілки набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту легалізованої Профспілки працівників охорони здоров’я України в поряду, встановленому чинним законодавством, має печатку, штамп установленого зразка, бланки та іншу атрибутику, рахунок в банку.

4.2.  Право юридичної особи територіальна організація Профспілки здійснює через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм Статутом Профспілки.

5.  Ліквідація, припинення діяльності

територіальної організації Профспілки

5.1.  Територіальна організація Профспілки може припинити свою діяльність у зв'язку з ліквідацією чи реорганізацією.

5.2.  Ліквідація або реорганізація територіальної організації здійснюється за рішенням конференції або керівного органу Профспілки.

5.3.  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.

5.4.        У випадку прийняття рішення про ліквідацію територіальної організації Профспілки конференція призначає ліквідаційну комісію.

5.5.  Припинення діяльності, ліквідація територіальної організації як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

5.6.  Ліквідація територіальної організації Профспілки не тягне за собою припинення діяльності її територіальних організацій - первинних, об’єднаних, районних, міських організацій.

 

 

Приймальня


Новини

19.01.18
ПЕТИЦІЯ !
18.01.18
Пенсійний лабіринт: як не втратити заробленого?
15.01.18
Мінсоцполітики опубліковано зміни до Класифікатора професій
31.12.17
Шановні колеги!
усі новини

Календар подій

Попередні January - 2018 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
01020304050607
08091011121314
15161718192021
232425262728
293031 

Фотодокументи