Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ПОЛОЖЕННЯ про територіальні організації ППОЗУ

І. Загальні положення

1. Положення про територіальну організацію Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – Положення) розроблено відповідно до норм Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуту Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – Статут Профспілки).

         2. Відповідно до Статуту Профспілки Територіальна організація Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – Територіальна організація) є добровільним об’єднанням членів  Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – член Профспілки), які перебувають на обліку в первинних профспілкових організаціях, що діють  на території міста, району, області або іншої територіально-адміністративної одиниці України та структури системи охорони здоров’я України.

         Територіальна організація є організаційною ланкою Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – Профспілка).

         3.  Територіальна організація створюється установчою конференцією представників (делегатів) членів Профспілки, які перебувають на обліку в первинних профспілкових організаціях, за погодженням із вищестоящим виборним органом.

         Територіальна організація утворюється за наявності не менше двох організаційних ланок Профспілки, що діють на відповідній території.

    4. Територіальна організація  діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів України, норм міжнародного права, Статуту Профспілки, цього Положення і керується у роботі рішеннями конференції, виборних органів Територіальної організації, постановами, положеннями, інструкціями, які ухвалено в межах своєї компетенції вищестоящими виборними органами.

    5. Відповідно до статті 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Територіальна організація  у своїй діяльності незалежна від місцевих органів виконавчої влади та їх посадових осіб, а також органів місцевого самоврядування всіх рівнів, роботодавців, організацій роботодавців та їх об'єднань, політичних партій, громадських об’єднань, їм не підзвітна і не підконтрольна. Взаємини з ними будує на основі самостійності, рівноправності, партнерства, взаєморозуміння, гласності і законності.

    6. Територіальна організація, зареєстрована у встановленому законодавством порядку, має статус юридичної особи, печатку, штампи, бланки встановленого Президією Профспілки зразка, реквізити зі своєю назвою та символікою Профспілки. Може мати рахунки у банківських установах, у тому числі валютні.

7. Територіальна організація набуває цивільних прав та обов’язків із моменту прийняття рішення про її створення і здійснює їх через конференцію Територіальної організації та її виборні органи – територіальний  комітет (раду),  Президію.

8. Територіальна організація має право на добровільних засадах входити в об’єднання організацій профспілок (ради, федерації тощо) та вільно виходити з них, взаємодіяти з іншими організаціями профспілок з метою виконання спільних завдань щодо соціально-економічного захисту членів Профспілки, зберігаючи при цьому свою повну організаційну та фінансову самостійність. 

 

ІІ. Мета та завдання Територіальної організації

9. Основною метою Територіальної організації є представництво, захист індивідуальних і колективних трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади, відповідних органах місцевої виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, в судових органах, у відносинах із роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

10. Основними завданнями Територіальної організації є:

10.1. Об’єднання та координація дій первинних профспілкових організацій щодо представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, надання допомоги первинним профспілковим організаціям у реалізації їх статутних повноважень.

10.2. Захист прав та інтересів первинних профспілкових організацій. Недопущення втручання роботодавців, органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у діяльність первинних профспілкових організацій, Територіальних  організацій Профспілки (далі – організації Профспілки), їх виборних органів.

10.3. Ініціювання, ведення переговорів щодо укладання територіальних галузевих угод, контроль за їх виконанням.

10.4. Здійснення громадського контролю за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов для працюючих.

10.5. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та навчання профспілкового активу.

10.6. Зміцнення профспілкової солідарності, захист профспілкових прав.

10.7. Формування позитивного іміджу Профспілки, інформування членів Профспілки про діяльність виборних органів Профспілки, організацій Профспілки.

10.8. Формування свідомого членства у Профспілці.

10.9. Організація та проведення спортивно-оздоровчих і культурно-масових заходів для членів Профспілки та їх родин.

ІІІ. Права та обов’язки Територіальної організації

11. Територіальна організація має право:

11.1. Обирати (делегувати) своїх представників до вищестоящих виборних органів, відкликати та замінювати їх, брати через них участь у роботі цих виборних органів.

11.2. Вносити проекти документів та пропозиції на розгляд вищестоящих виборних органів, отримувати інформацію щодо результатів їх розгляду.

11.3. Брати участь у розробці пропозицій Профспілки до проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально-трудових прав працівників.

11.4. Звертатися до органів державної влади, відповідних органів місцевої виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування, суду для вирішення спорів, пов’язаних з діяльністю організації Профспілки, захистом прав і інтересів членів Профспілки.

11.5. Подавати пропозиції та брати участь у діяльності Профспілки щодо розробки та укладення Галузевої угоди, представляти інтереси працівників при проведенні переговорів щодо укладення чи внесення змін до відповідної територіальної галузевої угоди.

11.6. Звертатися до виборних органів Профспілки із пропозиціями щодо організації та проведення масових акцій протесту (мітингів, демонстрацій, пікетів тощо), оголошення страйку, а також щодо підтримки Профспілкою колективних дій, що проводяться Територіальною організацією.

11.7. Використовувати можливості Профспілки для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та навчання профспілкового активу, отримання та розповсюдження інформації, необхідної для діяльності Територіальної організації.

11.8. Звертатися до Профспілки для отримання консультацій, допомоги та підтримки.

11.9. Брати участь в розробці програм із різних напрямів діяльності Профспілки, у створенні фондів Профспілки.

11.10. Вносити пропозиції щодо нагородження членів Профспілки, профспілкових кадрів відзнаками Профспілки і профспілкових об’єднань, до яких входить Профспілка, Територіальна організація та про підтримку клопотань щодо їх нагороджень державними нагородами, присвоєння почесних звань.

12. Територіальна організація зобов’язана:

12.1. Виконувати Статут Профспілки, рішення з’їзду та виборних органів Профспілки, прийнятих  відповідно до Статуту Профспілки.

12.2. Підтримувати діяльність Профспілки та брати активну участь в реалізації її статутної мети і завдань, проявляти солідарність щодо захисту прав і інтересів членів Профспілки, організації та проведенні колективних дій Профспілки.

12.3. Укладати відповідні територіальні галузеві угоди, меморандуми про співпрацю з організаціями роботодавців, їх об’єднаннями та іншими організаціями, здійснювати контроль за їх виконанням, сприяти укладенню і виконанню колективних договорів в Закладах охорони здоров’я, Навчальних закладах, у фізичної особи - підприємця.

12.4. Проводити роботу з зміцнення Профспілки, із залученням  до її складу нових членів.

12.5. Здійснювати відрахування від членських внесків до вищестоящих виборних органів  відповідно до Статуту Профспілки.

12.6. Надавати вищестоящим виборним органам зведені статистичні дані, фінансову звітність.

12.8. Не допускати дій, що можуть нанести шкоду Профспілці.

12.9. Інформувати вищестоящі виборні органи щодо змін у складі керівництва Територіальної організації.

 

IV. Конференція Територіальної організації

13. Вищим керівним органом Територіальної організації є конференція, яка, відповідно до пункту 78 Статуту Профспілки, проводиться не рідше одного разу на 5 років.

14. Конференція скликається комітетом (радою) Територіальної організації. В рішенні про скликання конференції зазначається дата, місце проведення, примірний порядок денний конференції, норма представництва і порядок обрання делегатів на конференцію, призначається відповідальний за підготовку та проведення конференції.

Про дату, проект порядку денного і місце проведення конференції делегати інформуються не пізніше ніж за місяць до встановленої дати проведення конференції.

Відповідно до частини третьої пункту 45 Статуту Профспілки голова Територіальної організації, заступник (заступники) голови, голови Ревізійної та Мандатної комісій Територіальної організації є делегатами конференції за посадами.

15. Конференція вважається правомочною, якщо у її роботі беруть участь не менше 2/3 делегатів від встановленої комітетом (радою) кількості делегатів.

16. Відповідно до пункту 79 Статуту Профспілки конференція:

    16.1. Визначає основні напрями діяльності Територіальної організації.

    16.2. Координує діяльність організацій Профспілки та забезпечує єдність дій при виконанні статутних завдань та рішень з’їзду Профспілки.

    16.3. Приймає постанови, звернення, заяви з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, прав організацій Профспілки.

    16.3. Заслуховує:

    - повідомлення Мандатної комісії про повноваження делегатів конференції та приймає відповідне рішення з цього питання;

    - звіт про діяльність комітету (ради) та дає оцінку його роботи;

    - звіт Ревізійної комісії та затверджує його.

    16.4. Обирає терміном на п’ять років голову Територіальної організації, голову та членів Ревізійної і Мандатної комісій.

    16.5. Обирає або підтверджує, при прямому делегуванні, повноваження членів комітету (ради) Територіальної організації, обирає Президію Територіальної організації.

    16.6. Обирає делегатів з’їзду Профспілки, конференції територіального об’єднання організацій профспілок.

16.7. Приймає рішення щодо створення соціальних фондів, кредитних спілок.

    16.8. Вирішує інші питання статутної діяльності Територіальної організації та може делегувати окремі свої повноваження комітету (раді).

17. Конференцію відкриває голова Територіальної організації або особа, яка виконує обов’язки голови, та інформує делегатів конференції про:

         17.1. Кількість делегатів конференції, яка встановлена відповідним рішенням комітету (ради) Територіальної організації.

         17.2. Кількість делегатів, присутність яких необхідна для кворуму.

         17.3. Кількість делегатів, які зареєструвались на час відкриття конференції.

         18. Конференція заслуховує повідомлення Мандатної комісії щодо легітимності обрання делегатів та приймає рішення щодо визнання чи не визнання їх повноважень.

         19. На початку засідання голова Територіальної організації або особа, яка виконує обов’язки голови, вносить від імені комітету (ради) Територіальної організації на розгляд конференції пропозиції щодо персонального складу робочих органів конференції (президії, Мандатної (у разі відсутності постійно-діючої) та лічильної комісій, секретаріату, комісій по доопрацюванню окремих рішень тощо), регламент проведення конференції, проводить голосування з цих питань.

         20. Керує роботою конференції робоча президія, кількісний та персональний склад якої визначають конференцією. До робочої президії конференції можуть запрошуватись за згодою делегатів конференції представники місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, вищестоящих організацій Профспілки, інших організацій, закладів, установ, які запрошені на конференцію.

         Рішення з питань обрання робочих органів конференції можуть прийматись без обговорення.

         Головує на конференції один із членів робочої президії (за домовленістю).

         21. Організація розгляду питання на конференції включає:

         1) доповідь або інформаційне повідомлення, запитання доповідачеві і відповіді на них;

         2) співдоповідь (у разі необхідності), запитання співдоповідачеві і відповіді на них;

         3) виступи делегатів та учасників конференції;

         4) оголошення головуючим на конференції про припинення обговорення та проведення голосування з цього питання, повідомлення про тих, хто записався на виступ і не виступив;

         5) заключне слово доповідача і співдоповідача;

         6) виступ голови або іншого представника комісії, утвореної для підготовки чи редагування проекту постанови з питання, що розглядається;

         7) оголошення головуючим на конференції пропозицій, які надійшли до питання, яке розглядається, і будуть ставитись на голосування;

         8) оголошення про перехід до голосування та визначення його форми;

         9) прийняття рішення за результатами проведеного голосування.

         У разі припинення обговорення питання порядку денного у зв’язку із закінченням відведеного часу, головуючий пропонує учасникам конференції, які не виступили, передати тексти їхніх виступів до робочої президії для їх долучення до протоколу конференції.

         Делегати конференції мають право подати на ім’я головуючого у письмовому вигляді (із зазначенням свого прізвища та за підписом) окрему думку щодо прийнятого на конференції рішення. Така окрема думка підлягає оголошенню та долучення до протоколу конференції.

         22. Відповідно до пункту 53 Статуту рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів конференції, за наявності кворуму, за винятком рішення про дострокове припинення повноважень комітету та/або голови Територіальної організації, яке приймається  не менше як 2/3 голосів делегатів, а також рішення про припинення Територіальної організації, яке приймається не менше як 3/4 голосів делегатів конференції.

         23. Форму голосування з кожного питання порядку денного (відкрите чи таємне) визначає конференція перед початком голосування.

         Відкрите голосування проводиться шляхом підняття посвідчення делегата  або руки, а таємне - шляхом подання бюлетенів.

         Голосування з питань обрання робочих органів конференції  проводиться у формі відкритого голосування.

         24. Перед кожним відкритим голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, повідомляє кількість голосів, необхідну для прийняття рішення, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

         У разі внесення делегатами конференції  поправок до проектів рішень, голова комісії перед початком розгляду відповідного проекту інформує про результати опрацювання (підтримання чи відхилення) таких правок.

         У випадку, коли комісія не підтримала поправки делегата конференції до проекту рішення, він має право наполягати на винесенні на голосування своєї пропозиції та наданні слова для виступу з метою аргументації своєї пропозиції.

         У випадку голосування проектів документів за пунктами, головуючий може об’єднати голосування в цілому з деяких послідовно розміщених пунктів, якщо до них не було внесено поправок. Їх текст підлягає оголошенню, якщо на цьому наполягає хтось із делегатів конференції.

         Після оголошення головуючим про початок відкритого голосування і до моменту оприлюднення його результатів слово нікому не надається.

Якщо під час відкритого голосування за прийняття рішення голосує явна більшість делегатів конференції, голова лічильної комісії може внести пропозицію щодо проведення голосування без точного підрахунку голосів (крім рішень, для прийняття яких необхідно більше 2/3 або 3/4 голосів). У такому разі підраховуються лише голоси, подані проти, та тих делегатів конференції, хто утримується.

         25. У разі прийняття рішення про проведення таємного голосування, Секретаріатом конференції за дорученням лічильної комісії виготовляються бюлетені для таємного голосування відповідно до зареєстрованої кількості делегатів конференції.

         Всі бюлетені мають бути виготовлені за єдиним зразком (за якістю паперу, кольором, змістом тощо) і не мати сторонніх позначок.

         Час, місце і порядок голосування визначаються лічильною комісією, про що голова (представник) лічильної комісії повідомляє делегатів конференції.

         До початку таємного голосування лічильна комісія перевіряє наявність та стан кабін для голосування, опечатує скриньки для бюлетенів.

         Кожному делегату конференції  видається по одному бюлетеню з кожного питання, що виноситься на голосування,  після пред’явлення ним посвідчення, яке видавалося під час реєстрації, та підтвердження особистим підписом одержання бюлетеня.

         Таємне голосування проводиться шляхом проставляння відмітки напроти питання або прізвища кандидата на посаду, за яке голосує делегат конференції.

         Недійсними вважаються бюлетені, в яких відмічено більше одного прізвища чи питання, а також бюлетені, що не відповідають єдиному зразку.

         Питання або прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються і до протоколу не вносяться.

          Якщо у скриньках для голосування виявиться більша за видану згідно зі списком кількість бюлетенів, всі вони визнаються недійсними. У такому разі конференцією вирішується питання довіри лічильній комісії та проводиться повторне голосування з відповідного питання.

         26. За результатами відкритого чи таємного голосування з кожного питання порядку денного лічильна комісія складає протокол, який підписує голова  та члени лічильної комісії.

         У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на конференції.

         Про результати голосування голова лічильної комісії або визначений нею член комісії доповідає конференції та відповідає на запитання делегатів.

         27. На підставі повідомлення лічильної комісії конференція приймає відповідне рішення.

         28. На конференції секретаріатом ведеться протокол, який підписується головуючим на конференції та керівником секретаріату.

         У протоколі зазначаються: дата й місце проведення конференції, загальна кількість делегатів, кількість делегатів, присутніх на конференції; кількість запрошених; прізвища та ініціали головуючих, питання порядку денного, внесені на розгляд; прізвища й ініціали доповідачів (співдоповідачів) та осіб, які брали участь в обговоренні; прийняті постанови й інші документи, результати голосування по них, а також інформаційно-довідкові та інші матеріали і документи, що роздані делегатам конференції.

         До протоколу додається список делегатів конференції, список осіб, яких було запрошено на конференцію, і які були присутніми на ній, підписані оригінали постанов конференції і додатків до них.

        

V. Комітет (рада) Територіальної організації

         29. Вищим виборним колегіальним органом, що організовує роботу Територіальної організації в період між конференціями, є комітет (рада) Територіальної організації, який обирається терміном на п’ять років.

         Кількісний склад комітету (ради), порядок її формування (обрання чи формування шляхом прямого делегування) визначає конференція Територіальної організації.

         Засідання комітету (ради) проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

30. Засідання комітету (ради)  скликається:

30.1.  Головою Територіальної організації:

- відповідно до плану роботи організації або за власною ініціативою шляхом прийняття розпорядження, в якому зазначається дата, місце проведення та проект порядку денного засідання комітету (ради);

- на вимогу 1/3 організацій, що  об’єднує Територіальна організація. Отримавши рішення відповідних виборних органів, в яких зазначено мотиви скликання комітету (ради) та з якого питання, голова Територіальної організації в десятиденний термін зобов’язаний прийняти рішення про скликання комітету (ради). У разі затягування головою Територіальної організації прийняття відповідного рішення, ініціатори скликання комітету (ради) мають право створити організаційний комітет, який приймає рішення про дату, місце проведення засідання комітету (ради), проект порядку денного та проводить відповідну роботу з підготовки та його проведення, а також повідомляє вищестоящий виборний орган для даної організації Профспілки.

30.2. За рішенням вищестоящого виборного органу, в якому зазначається дата, місце проведення, примірний порядок денний засідання комітету (ради), призначається відповідальний за підготовку та його проведення.

31. Відповідно до пункту 80 Статуту Профспілки комітет (рада):

    31.1. Здійснює представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, які перебувають на обліку в організаціях Профспілки та об’єднуються Територіальною організацією, представляє їх інтереси у відносинах з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, в судових органах.

    31.2. Спрямовує свою діяльність і координує роботу відповідних організацій Профспілки в питаннях виконання програмних і статутних завдань Профспілки, рішень вищестоящих виборних органів та власних рішень.

    31.3. Надає допомогу первинним профспілковим організаціям у веденні  колективних переговорів, підготовці проектів колективних договорів (угод) та здійсненні контролю за їх виконанням.

    31.4. Здійснює в Закладах охорони здоров’я, Навчальних закладах, у фізичної особи - підприємця громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, законодавства про охорону праці та зайнятість.

    31.5. Заслуховує інформацію керівників Закладів охорони здоров’я, Навчальних закладів, фізичної особи – підприємця, голів первинних профспілкових організацій:

    - про виконання колективних договорів, укладених в Закладах охорони здоров’я, Навчальних закладах, у фізичної особи - підприємця.

    У випадку порушення роботодавцем умов колективного договору, надсилає йому подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди в зазначений термін, оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

    - про виконання рішень вищестоящих виборних органів та дотримання Статутних вимог.

    31.6. Приймає рішення про час і місце проведення конференції, її порядок денний, норму представництва і порядок обрання делегатів конференції, готує документи, які вносяться на розгляд конференції.

    31.7. Розглядає та затверджує кошторис Територіальної організації, забезпечує його виконання.

    31.8. Забезпечує участь представників Територіальної організації  в роботі вищестоящих виборних органів, вносить пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності.

    31.9. Визначає порядок володіння, користування та розпорядженням майном Територіальної організації.

    31.10. Приймає рішення з майнових питань, віднесених до його компетенції.

    31.11. Для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворює постійні або тимчасові комісії, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи.

    31.12. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Територіальної організації та може делегувати окремі свої повноваження Президії.

    32. Засідання комітету (ради) є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від затвердженого конференцією Територіальної організації складу комітету (ради).

    Рішення комітету (ради) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на його засіданні при наявності кворуму, за виключенням рішення про припинення Територіальної організації, для прийняття якого потрібно не менше 3/4 голосів.

    33. Порядок проведення засідання комітету (ради) та розгляду питань на ньому регулюється пунктами 21 і 23-26 цього Положення.

         34. Засідання комітету (ради) протоколюється.

         У протоколі зазначається дата та місце проведення засідання, персональний та кількісний склад присутніх членів комітету (ради) та запрошених із зазначенням їх посад, прізвища та ініціали головуючих, порядок денний, прізвища й ініціали доповідачів, співдоповідачів та осіб, які брали участь в обговоренні, прийняті рішень, результати голосування, а також перелік додаткових матеріалів, які роздавались членам комітету (ради), запрошеним.

         До протоколу додаються належним чином оформлені примірники постанов з додатками (за наявності).

 

VI. Президія Територіальної організації

         35. Колегіальним виборним виконавчим органом Територіальної організації є Президія, що обирається конференцією терміном на п’ять років, зі складу комітету (ради) для організації поточної роботи в період між засіданнями комітету (ради).

         Кількісний та персональний склад Президії встановлюється конференцією.

         Засідання Президії проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

         36.  Засідання Президії скликається головою Територіальної організації відповідно до плану роботи або за його власною ініціативою.

         37. Засідання Президії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше половини від визначеного конференцією кількісного складу.

         38. Президія Територіальної організації:

         38.1. Визначає тактику дій Територіальної організації відповідно до завдань і повноважень, визначених Статутом Профспілки, рішень вищестоящих виборних органів.

         38.2. Здійснює контроль за виконанням рішень конференції, комітету (ради) Територіальної організації.

         38.3. Забезпечує підготовку та проведення засідань комітету (ради) та конференції Територіальної організації.

         38.4. Заслуховує:

  - звіти про роботу організацій Профспілки, які входять до складу відповідної Територіальної організації;

- інформацію та звіти керівників Закладів охорони здоров’я, Навчальних закладів та інших установ і організацій щодо виконання угод (договорів), дотримання трудового законодавства України, приймає відповідні рішення.

    38.5. Ініціює та проводить переговори, укладає угоди з відповідними органами місцевої виконавчої влади та контролює їх виконання.

         38.6. За поданням голови Територіальної організації затверджує структуру та граничну чисельність виконавчого апарату Територіальної організації.

         38.7. Приймає звернення, заяви до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

         38.8. Організовує та проводить навчання профспілкового активу, підготовку та перепідготовку профспілкових кадрів.

    38.9. Організовує збір і реалізацію критичних зауважень і пропозицій членів профспілки, систематично інформує їх про свою роботу.

    38.10. Висловлює в засобах масової інформації та в інших формах пропаганди точку зору Територіальної організації на актуальні проблеми та про її діяльність.

    38.11. Організовує проведення роз’яснювальної роботи серед членів Профспілки щодо їх прав і ролі Профспілки в захисті трудових і соціально-економічних інтересів найманих працівників.

    38.12. Скасовує рішення відповідних виборних органів організацій Профспілки, що прийняті з порушенням законодавства України, Статуту Профспілки, а також рішень вищестоящих виборних органів.

    38.13. Організовує своєчасне і в повному обсязі відрахування від профспілкових внесків до вищестоящих виборних органів.

    38.14. Взаємодіє з виборними органами інших профспілок на основі ділового співробітництва, взаєморозуміння, інформує з цих питань первинні профспілкові організації та комітет (раду) Територіальної організації.

    38.15. Приймає рішення про списання , передачу, перерозподіл, обмін , реалізацію майна, що належить Територіальній організації, в межах і порядку, визначених комітетом (радою).

         38.16. Контролює, координує та надає допомогу при підготовці та складанні кошторису організації Профспілки.

         38.17. Затверджує статистичні та інші звіти Територіальної організації.

         38.18. Звільняє голову Територіальної організації за власним бажанням, а також із інших підстав передбачених трудовим законодавством.

         38.19. Обирає голову Територіальної організації на термін повноважень комітету (ради), що залишився, у випадках, визначених Статутом.

         38.20. Приймає та спрямовує клопотання до вищестоящих виборних органів про нагородження членів Профспілки, профспілкового активу та профспілкових кадрів відзнаками Профспілки та Федерації профспілок України, територіальних профспілкових об’єднань, галузевими відзнаками, державними нагородами, присвоєння почесних звань.

         38.21. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Територіальної організації та може делегувати окремі свої повноваження голові Територіальної організації.

         39. Засідання Президії відкриває і веде голова Територіальної організації або особа, яка виконує обов’язки голови (далі – Головуючий).

         40. На початку засідання Головуючий повідомляє членів Президії про:

         1) загальну кількість членів Президії;

         2) кількість членів Президії, необхідних для кворуму на засіданні;

         3) кількість присутніх членів Президії;

         4) кількість голосів, необхідних для прийняття рішення.

    41. Розгляд питань на засіданні Президії відбувається за правилами, визначеними пунктом 21 та 23-26 цього Положення.

         41. Під час засідання один із членів Президії веде протокол.

         У протоколі зазначається дата та місце проведення засідання, персональний склад присутніх членів Президії та запрошених із зазначенням їх посад, прізвища й ініціали головуючого, порядок денний, прізвища й ініціали доповідачів, співдоповідачів та осіб, які брали участь в обговоренні, прийняті рішень, результати голосування, а також перелік додаткових матеріалів, які роздавались членам Президії, запрошеним.

         До протоколу додаються належним чином оформлені (підписані та завізовані) примірники постанов з додатками (за наявності).

 

VII. Голова Територіальної організації

42. Керівником Територіальної  організації є голова Територіальної організації, який виконує необхідні організаційні та розпорядчі функції для забезпечення виконання повноважень Територіальної організації.

Голова Територіальної організації обирається конференцією Територіальної організації терміном на п’ять років. В окремих випадках, визначених Статутом Профспілки, голова Територіальної організації може обиратися Президією.

43. Голова Територіальної організації:

    43.1. Здійснює керівництво Територіальною організацією.

    43.2 Організує діяльність комітету (ради), Президії Територіальної організації.

    43.3. Без довіреності представляє інтереси Територіальної організації та її комітету (ради), членів Профспілки у стосунках з роботодавцем, іншими юридичними та фізичними особами, в органах місцевої державної влади та в органах місцевого самоврядування, в засобах масової інформації, в об’єднаннях громадян.

    43.4. Без довіреності представляє інтереси Територіальної організації та її комітету (ради), членів Профспілки, у судових органах та органах по розгляду трудових спорів; під час розгляду індивідуальних трудових спорів членів Профспілки у зазначених органах – за довіреністю.

    43.5. Скликає та проводить засідання комітету (ради), Президії Територіальної організації, організовує підготовку питань до їх розгляду, підписує прийняті рішення і протоколи засідань.

    43.6. Дає доручення членам комітету (ради), Президії Територіальної організації  щодо підготовки документів, інформацій до засідань.

    43.7. Підписує договори (угоди) з організаціями роботодавців, їх об’єднаннями,  юридичними та фізичними особами з питань, віднесених до компетенції Територіальної організації, а також довіреності, звіти та інші документи.

    43.8. Підписує звернення, пропозиції, подання, листи до органів державної влади, роботодавців, організацій роботодавців та їх об’єднань, органів місцевої державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб з питань, пов’язаних із здійсненням повноважень Територіальної організації та її комітету (ради).

    43.9. Організує надання практичної допомоги відповідним організаціям Профспілки у здійсненні їх статутної діяльності.

    43.10. Укладає трудові договори з найманими працівниками виконавчого апарату Територіальної організації, визначає їх обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення, звільняє з роботи з підстав і в порядку, передбачених законодавством України.

    43.11. Визначає умови та розміри оплати праці штатних працівників у порядку, визначеному Президією Профспілки.

    43.12. Несе відповідальність за:

    - організацію роботи Територіальної організації, її виборних органів, виконавчого апарату;

    - виконання рішень виборних органів;

    - організацію повноти збору профспілкових внесків в Територіальній організації, дотриманням порядку та розміру відрахувань від них до вищестоящих виборних органів;

    - ефективність використання майна Територіальної організації.

    43.13. Відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах, виконує функції розпорядника профспілкових коштів Територіальної організації, забезпечує облік та відповідну фінансову звітність, щорічно звітує на засіданні комітету (ради) про витрачання коштів за затвердженим кошторисом.

    43.14. Має право першого підпису платіжних, розрахункових та інших фінансових і банківських документів, а також надання права першого та другого підпису працівникам виконавчого апарату Територіальної організації.

    43.15. Подає до вищестоящого виборного органу статистичні, фінансові звіти за встановленими формами.

    43.16. Організує навчання профспілкового активу та підготовку, перепідготовку профспілкових кадрів.

    43.17. Веде особистий прийом членів Профспілки та організовує їх прийом членами Центрального комітету Профспілки, забезпечує своєчасний розгляд заяв і звернень членів Профспілки.

    43.18. Організує ведення діловодства Територіальної організації, забезпечує формування та збереження архіву.

    43.19. Видає розпорядження в межах своєї компетенції.

    43.20. Здійснює інші повноваження для забезпечення діяльності Територіальної організації, якщо вони не віднесені до виключної компетенції конференції, комітету (ради) та Президії Територіальної організації.

         44. Голова Територіальної організації приймає рішення з питань, віднесених до його компетенції, одноосібно та оформляє їх розпорядженнями.

45. У разі відсутності голови Територіальної організації (звільнення за власним бажанням, а також із інших підстав, передбачених трудовим законодавством, смерть, відпустка, хвороба, відрядження тощо) його повноваження в повному обсязі здійснює заступник або інша, уповноважена головою або Президією Територіальної організації, особа.

 

VIII. Кошти і майно Територіальної організації<s></s>

    46. Територіальна організація має у власності кошти та майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

47. Джерелами формування майна, в тому числі коштів, Територіальної організації Профспілки є:

         1)  щомісячні відрахування від профспілкових внесків членів Профспілки;

  2) безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування і пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);        

3) інші надходження, не заборонені законодавством, в тому числі:

         - часткова оплата вартості путівки на оздоровлення в санаторно-курортних, оздоровчих закладах  членів Профспілки та членів їх родин;

         - часткова оплата вартості путівки на туристичні подорожі, екскурсії;

         - дольова участь або повне фінансування спільних заходів (наради, навчання-семінари, конференції, з’їзд та інші заходи);

         - відшкодування витрат за проживання та харчування в готелі членів комітету (ради), Президії Територіальної організації,  а також членів Профспілки, які беруть участь у відповідних заходах, організованих Територіальною організацією Профспілки або за її дорученням; 

- фінансування статутної діяльності відповідних організацій Профспілки;

         - безкоштовна передача основних засобів;

         - відшкодування витрат на відрядження;

         - грошова винагорода.

    48. Майно та інші активи Територіальної організації є її власністю. Вони, а також отримані доходи (прибуток) або їх частини не підлягають розподілу серед членів Профспілки, яких об’єднують Територіальні організації, працівників їх виконавчих апаратів (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів виборних органів Територіальних організацій та інших, пов’язаних з ними осіб.

    49. Кошти Територіальної організації використовуються згідно із кошторисом, відповідно до визначених Статутом Профспілки цілей та встановленого порядку.

    50. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Територіальної організації  здійснюють Ревізійна комісія Територіальної організації і вищестоящі виборні органи.

 

IX. Припинення Територіальної організації

    51. Припинення Територіальної організації здійснюється відповідно до пункту 86 Статуту Профспілки.

            Територіальна організація припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу) або в результаті ліквідації (саморозпуск, примусовий розпуск).

         52. Припинення Територіальної організації здійснюється:

52.1. При прийнятті конференцією рішення про ліквідацію (саморозпуск) або реорганізацію (злиття, поділ, приєднання) Територіальної організації.

52.2. Після набрання законної сили рішенням суду про примусовий розпуск Територіальної організації у випадках, передбачених Конституцією та Законами України.

         53. Одночасно із прийняттям рішення про припинення конференція Територіальної організації приймає рішення про передачу всього належного їй  майна правонаступнику(-ам), а у разі ліквідації без правонаступництва - про передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платників податків таких осіб, встановлюють порядок та строки заявлення вимог кредиторів.

54. Територіальна організація вважається припиненою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань запису про її припинення.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
10111213141516
171819202122
24252627282930

Фотодокументи