Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

5. Умови праці та відпочинку

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. Забезпечити дієвий контроль за виконанням заходів,  передбачених колективними договорами та угодами в регіонах, установах і закладах охорони здоров’я щодо створення здорових і безпечних умов праці, відповідно до вимог  законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про цивільну оборону України”, “Про дорожній рух” та ін.

5.1.2. Вживати заходи для надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до чинного законодавства.
Міністерству охорони здоров’я України  до  2008 року  розробити орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем.

5.1.3. Готувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до  “Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290, з метою включення до них додаткових професій і посад працівників охорони здоров’я відповідно до п.2 зазначеної постанови – при надходженні обґрунтованих пропозицій від закладів,установ та підприємств галузі.

5.1.4. Переглянути наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.03.98р. № 78 “Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров’я” та забезпечити його безумовне виконання.

5.1.5. До кінця 2007 року розробити за участю Сторони профспілок  Галузеву программу поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2010 роки.

5.1.6. Забезпечувати виконання встановлених законодавством і даною Угодою соціальних гарантій та пільг працівникам та їх родинам  і не обмежувати права трудових колективів госпрозрахункових закладів та установ охорони здоров’я щодо розширення цих гарантій при укладанні колективних договорів, що передбачають більш високий рівень їх соціальної захищеності порівняно з встановленим  законодавством.
Дозволити бюджетним закладам та установам охорони здоров’я при укладанні колективних договорів, на підставі ст.9-1 КЗпП,  встановлювати додаткові порівняно  законодавством соціальні пільги та гарантії працівникам за рахунок власних коштів .

5.1.7. Cприяти забезпеченню працівників охорони здоров’я та їх дітей путівками на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах (за медичними висновками).

5.1.8. Готувати додаткові, згідно з вимогами законодавства, обгрунтування для внесення в Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах  окремим категоріям працівників охорони здоров’я, які працюють в умовах підвищеного ризику при надходженні обґрунтованих пропозицій від закладів,установ та підприємств галузі.

5.1.9. Вжити заходів щодо забезпечення функціонування оздоровчо-спортивних таборів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів культурно-побутового призначення, недопущення їх продажу та перепрофілювання.

5.1.10. Забезпечити безпосередньо на підприємствах, установах, закладах і організаціях галузі охорони здоров”я підвищення рівня обізнаності працюючих  з проблемами, пов”язаними із ВІЛ/СНІДом, а також необхідності  періодичних профілактичних оглядів.

5.1.11. Забезпечити дотримання Порядку видачі працівникам підприємств, установ закладів, організацій галузі охорони здоров’я, працюючим в шкідливих умовах молока (інших рівноцінних продуктів), лікувально-профілактичного харчування, дезінфікувальних засобів відповідно до чинного законодавства та умов колективних договорів.

5.1.12. Завершити до 2008 року за участю Сторони профспілок  перегляд та затвердження нових норм безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

5.1.13. За результатами гігієнічних та клінічних досліджень підготувати  відповідні доповнення в Перелік професійних захворювань ( Постанова КМ України від 08.11.2000 р. № 1662 ) з урахуванням особливостей професійної діяльності медичних працівників.

5.1.14. Застосовувати для медичних працівників закладів охорони здоров’я, які працюють в зонах відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, організацію роботи вахтовим методом, відповідно до Основних положень про вахтовий метод організації робіт, затверджених  постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31.12.1987р. № 794/33-82, з підсумованим обліком робочого часу з обліковим періодом, визначеним у колективному договорі закладу.

5.2. Сторона власників зобов’язується:

5.2.1. При формуванні бюджетів  на відповідний рік  передбачати видатки:

  • на охорону праці (0,2%) відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці»;
  • на культурно-масову і фізкультурну роботу не менш ніж 0,3% відповідно до вимог ст.44 Закону України «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності».

5.2.2. Щорічно аналізувати стан травматизму, профзахворювань, нещасних випадків в галузі і вносити на обговорення розширеного засідання колегії Міністерства охорони здоров’я України, наради, за участю галузевої профспілки, питання умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності і вживати відповідних заходів.
Не рідше одного разу на півріччя здійснювати аналіз нещасних випадків, профзахворювань на виробництві  за основними факторами та причинами, а також стану умов праці і доводити результати до установ і організацій галузі та ЦК профспілки.

5.2.3. Надавати практичну допомогу установам і організаціям охорони здоров’я у проведенні атестації робочих місць, виконанні комплексних планів по реалізації встановлених нормативів з охорони праці, забезпеченню працюючих засобами індивідуального захисту та спецодягом.

5.2.4. Відновити форму статистичної звітності 23-ТН, виділивши окремо захворюваність працівників галузі охорони здоров’я.

5.2.5. Доповнити Перелік професійних захворювань (Постанова КМУ від 8.11.2000 р. № 1662) захворюваннями, які  спричинені медпрацівникам професійною діяльністю.
Розробити та затвердити до жовтня 2007 року Положення про профпатологічну службу України з включенням окремого розділу по  медичному забезпеченню медпрацівників.
Укомплектувати штатні та позаштатні посади профпатологів.

5.2.6. Удосконалити з метою встановлення оптимальної тривалості робочого часу Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 р. № 319 “Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я ”,  встановивши тривалість робочого часу медичних працівників  хірургічного профілю, а саме: лікарів – хірургів, анестезіологів, рентгенологів, операційних медичних сестер, анестезіологів.

5.2.7. Ввести питання охорони праці та охорони здоров’я медичних працівників до програм вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів  та закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації.

5.2.8. Переглянути, з метою доповнення, з урахуванням сучасних вимог, перелік речовин-алергенів, робота з якими, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 “Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”  дає право на підвищення посадових окладів на 15%.

5.2.9. До 2008 року укомплектувати служби охорони праці галузі охорони здоров’я згідно з Законом України “Про охорону праці” та Типовим положенням про службу охорону праці (Наказ Державного комітету України  з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255).

5.3. Міністерство зобов’язує керівників органів та закладів охорони здоров’я, державних підприємств відповідно до чинного законодавства:

5.3.1. При укладенні колективних договорів на госпрозрахункових підприємствах галузі розглядати питання щодо встановлення для працюючих жінок з нормальною тривалістю робочого часу, які мають дітей дошкільного та шкільного віку, особливо багатодітних матерів, 38-и годинного робочого тижня за рахунок власних коштів.

5.3.2. На умовах колективних договорів та відповідно до чинного законодавства надавати головам профспілкових комітетів, які не звільнені від основної виробничої діяльності, вільний від основної роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов’язків в інтересах трудового колективу.

5.4. Сторони Угоди рекомендують керівникам  закладів та установ охорони здоров’я, виборним органам профспілки всіх рівнів:

5.4.1. Враховувати спільні рекомендації відповідних державних органів і профспілки з планування заходів щодо охорони праці при укладенні колективних договорів.

5.4.2. Передбачати в колективних договорах закладів охорони здоров’я:

  • комплекс заходів по поліпшенню умов праці;
  • Положення про щорічне проведення громадських оглядів-конкурсів з охорони праці.

5.4.3. При підведенні підсумків роботи закладів охорони здоров’я максимально враховувати виробничі та санітарні умови.

5.4.4. Передбачати в колективних договорах закладів та установ охорони здоров’я дотримання вимог положень щодо безкоштовної видачі  лікувально-профілактичного харчування, молока, мила, миючих та дезинфікуючих засобів, спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту  відповідно  до вимог законодавства.
Ініціювати перегляд та оновлення порядку безплатної видачі молока та інших рівноцінних продуктів працюючим з шкідливими хімічними речовинами.

5.4.5. Щоквартально проводити аналіз стану захворюваності медичних працівників на інфекції, що передаються через кров, та рівня їх захищеності від зараження при виконанні своїх професійних обов’язків. Запровадити систему профілактичного щеплення медичних працівників, віднесених до груп ризику, проти вірусного гепатиту.

5.4.6. Щорічно вивчати стан заборгованості щодо відшкодування шкоди та одноразової допомоги потерпілим і сім’ям загиблих на виробництві і вживати заходів щодо їх погашення.

5.5. ЦК профспілки, виборні органи профспілки:

5.5.1. Вживати заходи щодо посилення громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці.

5.5.2. Забезпечувати участь представників профспілки у роботі комісій по розслідуванню причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.

5.5.3. Здійснювати контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

5.5.4. Забезпечувати організаційні ланки Профспілки нормативними актами про  охорону праці.

5.5.5. Організовувати навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці по здійсненню громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці.

5.5.6. Забезпечувати контроль за правильною та своєчасною виплатою допомоги страхувальником за рахунок коштів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, народженням дитини та інших соціальних виплат відповідно до чинного законодавства.

5.5.7. Проводити щорічний аналіз даних щодо витрат по тимчасовій непрацездатності в установах і закладах охорони здоров’я та розробляти заходи, спрямовані на покращення здоров’я працівників.

5.5.8. Постійно здійснювати контроль за правильним обчисленням середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю і пологами.

 

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
10111213141516
171819202123
24252627282930

Фотодокументи